ലോക കാഴ്ച ദിനം

ലോക കാഴ്ച ദിനം

എല്ലാ വർഷവും നവംബറിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യാഴാഴ്ചയാണിത് ആചരിച്ചു വരുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച വരുന്നു.

World Sight Day - ലോക കാഴ്ച ദിനം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *