വേർഡ്പ്രസ് ഫങ്‌ഷൻ റഫറൻസസ്

വേർഡ്പ്രസ് ഫങ്‌ഷൻ റഫറൻസസ്

വേർഡ്പ്രസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടും. പലപ്പോഴും ഒരു ഫങ്‌ഷനും അതിന്റെ ഡീറ്റൈൽസും കിട്ടാൻ നെറ്റിൽ തപ്പി പണ്ടാരടങ്ങി മടുത്തുപോവാറുണ്ട്. ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ, ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാല്ലോ!!

Post, Page, Attachment and Bookmarks Functions

Posts

Post insertion/removal

Pages

Custom field (postmeta)

Attachments

Bookmarks

Terms

Others

Category, Tag and Taxonomy Functions

Categories

Category Creation

Tags

Taxonomy

User and Author Functions

Admins, Roles and Capabilities

Users and Authors

User meta

User insertion/removal

Login / Logout

Feed Functions

Comment, Ping, and Trackback Functions

Action, Filter, and Plugin Functions

Filters

Actions

Plugins

Shortcodes

Theme-Related Functions

Include functions

Other functions

Formatting Functions

Miscellaneous Functions

Time/Date Functions

Serialization

Options

Admin Menu Functions

Form Helpers

Nonces and Referers (Security)

XMLRPC

Localization

Cron (Scheduling)

Conditional Tags Index

Miscellaneous

Multisite functions

As of v3.0, WordPress includes WPMU functionality. Old WPMU functions reference can be found at http://codex.wordpress.org/WPMU_Functions (deprecated page).
Multisite administration Functions
These functions are found in file wp-admin/includes/ms.php (since 3.0.0).

Multisite Functions
Site/blog functions that work with the blogs table and related data, found in file wp-includes/ms-blogs.php (since 3.0.0).

Defines constants and global variables that can be overridden, generally in wp-config.php, found in file wp-includes/ms-default-constants.php (since 3.0.0).

Multisite WordPress API, found in file wp-includes/ms-functions.php (since 3.0.0).

These functions are needed to load Multisite, found in file wp-includes/ms-load.php (since 3.0.0).കൂടുതൽ വായിക്കാൻ ഇവിടേക്കു പോയാൽ മതിയാവും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *