വിരുന്നുകാരൻ

വിരുന്നുകാരൻ

virunnikaaran | വിരുന്നുകാരൻ

കവിത കേൾക്കുക
0:00

മറ്റു കവിതകൾ കാണുക

ഇക്കൊല്ലമോണത്തിനുണ്ടെന്റെ വീട്ടിലൊ-
രുൾക്കുളിരേകും വിരുന്നുകാരൻ
മായികജീവിതസ്വപ്നശതങ്ങളെ-
ച്ചായം പിടിപ്പിക്കും ചിത്രകാരൻ
ശാന്തി തൻ ശാശ്വതസന്ദേശം വിണ്ണിൽനി-
ന്നേന്തി വന്നെത്തിയ ദൈവദൂതൻ.

നിൻ കനിവിൻ നിധികുംഭത്താലേവമെ-
ന്നങ്കസ്ഥലം നീയലങ്കരിയ്ക്കേ,
എന്തിനെനിയ്ക്കിനിയന്യസമ്പത്തുകൾ
സംതൃപ്തനായ് ഞാൻ ജഗൽപിതാവേ!
ത്വൽക്കൃപാബിന്ദുവും മൗലിയിൽച്ചൂടിയി-
പ്പുൽക്കൊടി നിൽപ്പു, ഹാ, നിർവൃതിയിൽ!

ഭാവപ്രദീപ്തമാമെൻമനംപോലെ, യി-
പ്പൂവിട്ട മുറ്റം പരിലസിപ്പൂ;
പിച്ചവെച്ചെത്തുമെന്നോമന പ്പൈതലിൻ-
കൊച്ചിളം കാലടിപ്പാടു ചൂടി!
ധന്യമായെന്മിഴി രണ്ടുമിന്നാനന്ദ-
ജന്യമായീടുമിക്കണ്ണുനീരിൽ!

ആയിരം ജന്മങ്ങളാർജ്ജിച്ച പുണ്യങ്ങ-
ളാകാരമേന്തിയണഞ്ഞപോലെ,
കൈവല്യകേന്ദ്രമേ, കമ്പിതമായൊരെൻ-
കൈകളിലെങ്ങനെ നീയൊതുങ്ങി?
…………..
ചങ്ങമ്പുഴ കവിത: വിരുന്നുകാരൻ – ഓണപ്പൂക്കൾ

4 thoughts on “വിരുന്നുകാരൻ

 1. I reinstalledy Computer Del Inspiron win 7 64 bit.
  Now Key magic is installed but manglish typing is not possible.

  Can you send a Recent Software for wi7 64 bit with mozhi (Manglish)

  Please send your Childs Place of Birth or lat. and Longitude.

  I am keeping fine . Lot of rain herevery much the Poem

  I really liked the poem .

  1. അപ്പച്ചാ മലയാളം കോൺഫിഗർ ചെയ്യാനുള്ള വിവരങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ചെയ്യുക… ഡൗട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം…
   മോളുടെ ജനനതീയതിയും മറ്റും കൂടെതന്നെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്… 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *