Tag / tutorials

 • ഗൂഗിൾ ഭഗവതിയുടെ അനുഗ്രഹവർഷത്തിനായി കാത്തിരുന്നു ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ അഭിവൃദ്ധികണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് ഭഗവതിയുടെ ഉത്തമ ശ്രദ്ധ പതിയുന്നതിലേക്കാവശ്യമായ വഴിപാടുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.  ഗൂഗിൾ സേർച്ച് ടിപ്സ്.

  Read More
 • ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ആക്ഷൻസ് (Actions) എന്നും ബാച്ച് (Batch…) എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സൂത്രപണികൾ ഉണ്ട്. ഇവ ഉപയോഗിച്ചവർ/എന്താണെന്നറിയുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതിന്റെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ചവർ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ? ഞാൻ ഇവ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കേ ഞാനിവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ വിവിധങ്ങളായ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് അറിയുന്നവർ ഒന്നു പങ്കുവെച്ചാൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത്1) ഫോട്ടോ റീസൈസ് ചെയ്യാൻ.ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ/മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവയിലൂടെ എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ വിവിധ വലിപ്പത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇവയൊക്കെ 100px വിഡ്ത്തിലേക്കും 800px വിഡ്ത്തിലേക്കുമായി എനിക്ക് […]

  Read More
 • September 17, 2012 - Rajesh Odayanchal

  പൈസാ ബോൽത്താ ഹേ!

  പൈസാ ബോൽത്താ ഹേ! കള്ളനോട്ടുകളെ വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിനു സഹായിക്കുന്ന ആർ. ബി. ഐ-യുടെ സൈറ്റ്. വിവിധ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിത്രവും, അവയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്കുകളും അവയുടെ വിശദീകരണവും കൊടുത്തിരിക്കും. അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതുതന്നെ!

  Read More
 • പ്ലസ്സിലും ഫെയ്സ്ബുക്കിലും ഓരോരുത്തർ പോസ്റ്റുന്ന ഫോട്ടോസ് കാണുമ്പോൾ കൊതിയാവാറുണ്ട്… എത്ര മനോഹരങ്ങളാണവ!! നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതേ പ്ലസ്സിലും ഫെയ്സ്‌ബുക്കിലും കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു പോലുള്ള സൈറ്റുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലയും ഇട്ട് അപ്‌ലോഡാൻ പാടില്ലേ? ഈ സൈറ്റുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഒന്നു സേർച്ച് ചെയ്തു നോക്കുക. https://www.camerocks.com/ http://www.istockphoto.com/ http://www.shutterstock.com/ http://www.corbisimages.com/ ഞാൻ ഓഫീസ്/വെബ്സൈറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഈ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. ഒരു ചിത്രത്തിന് 5000 മുതൽ […]

  Read More
 • March 1, 2012 - Rajesh Odayanchal

  Useful Google Operators

  Useful Google OperatorsGoogle has several operators that can help you find specific information, specific websites or inquire about the indexing of your own site, below you will find the most important ones: define: – This operator will find definitions for a certain term or word over the Internet. Very useful when you come across a […]

  Read More

July 21, 1861: The First Battle of Bull Run

Posted on Friday July 21, 2017 - This Day in World History

In the first major land battle of the Civil War, a large Union force under General Irvin McDowell is routed by a Confederate army under General Pierre G.T. Beauregard.

Three months after the Civil War erupted at Fort Sumter, Union military command still believed that the Confederacy could be crushed quickly and with little loss of life. In July, this overconfidence led to a premature offensive into northern Virginia by General McDowell. Searching out the Confederate forces, McDowell led 34,000 troops–mostly inexperienced and poorly trained militiamen–toward the railroad junction of Manassas, located just 30 miles from Washington, D.C. Alerted to the Union advance, General Beauregard massed some 20,000 troops there and was soon joined by General Joseph Johnston, who brought some 9,000 more troops by railroad.

On the morning of July 21, hearing of the proximity of the two opposing forces, hundreds of civilians–men, women, and children–turned out to watch the first major battle of the Civil War. The fighting commenced with three Union divisions crossing the Bull Run stream, and the Confederate flank was driven back to Henry House Hill. However, at this strategic location, Beauregard had fashioned a strong defensive line anchored by a brigade of Virginia infantry under General Thomas J. Jackson. Firing from a concealed slope, Jackson’s men repulsed a series of Federal charges, winning Jackson his famous nickname “Stonewall.”

Meanwhile, Confederate cavalry under J.E.B. Stuart captured the Union artillery, and Beauregard ordered a counterattack on the exposed Union right flank. The rebels came charging down the hill, yelling furiously, and McDowell’s line was broken, forcing his troops in a hasty retreat across Bull Run. The retreat soon became an unorganized flight, and supplies littered the road back to Washington. Union forces endured a loss of 3,000 men killed, wounded, or missing in action while the Confederates suffered 2,000 casualties. The scale of this bloodshed horrified not only the frightened spectators at Bull Run but also the U.S. government in Washington, which was faced with an uncertain military strategy in quelling the “Southern insurrection.”