Tag / html

 • March 7, 2017 - Rajesh Odayanchal

  HTML5 and CSS3 References

  The following section contains references to latest HTML5, CSS3 and more… HTML5 / XHTML Tags The following section contains a complete list of standard tags belonging to the HTML5 and XHTML 1.0 specifications. All the tags are ordered alphabetically. A <a> <abbr> <acronym> <address> <applet> <area> <article> <aside> <audio> B <b> <base> <basefont> <bdi> <bdo> <big> <blockquote> […]

  Read More
 • ഒരു ഫോൾ‌ഡറിലുള്ള എല്ലാ ഫയലുകളുടേയും ഫോൾഡറുകളുടേയും ലിസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ അതു സാധ്യമാക്കാനുള്ള ഒരു വിദ്യയാണു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.  ഒരു ഫോൾഡറിൽ നിറയെ സിനിമകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന രീതി വെച്ചാണ് താഴെ ഈ സൂത്രപണി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള PDF ഫയകുകളുടെ ലിസ്റ്റ്, പാട്ടുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എന്നിങ്ങലെ ഏതു ഫയലുകളുടേയും പേരുകൾ ഇതുവഴി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാവും.  ഇത് ഗൂഗിൾ ബസ്സിലും ഗൂഗിൾ പ്ലസ്സിലും അതുപോലെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലും ഒക്കെയായി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ […]

  Read More
 • March 25, 2011 - Rajesh Odayanchal

  HTML5

  നെറ്റിലൂടെയുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനു ചുക്കാന്‍ പിടിക്കുന്ന വളരെ ലളിതമായ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഭാഷയാണ് HTML. ഈ അടുത്ത് ഇറങ്ങിയ HTML5 ആണ് HTML -ന്റെ പരിഷ്കരിച്ച അവസ്സന പതിപ്പ്. ഒരുപാട് പുതിയ ടാഗുകളും എപിഐ കളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് വളരേ നൂതനമായൊരു ബ്രൗസിംങ് അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യാന്‍ HTML5 നു കഴിയും എന്നു വേണം കരുതാന്‍. HTML 4.01, XHTML 1.0 , DOM Level 2 HTML ഇവയ്ക്കു ശേഷം ഇറങ്ങിയ അടുത്ത വെബ്‌സ്റ്റാന്‍‌ഡേര്‍ഡായിട്ടാണ്‌ HTML5 ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. Flash, […]

  Read More
 • February 8, 2010 - Rajesh Odayanchal

  web designing paradigm

  fdsf

  Read More
 • January 15, 2009 - Rajesh Odayanchal

  Rounded Corners

  When New WordPress started using this i though you know Internet Explorer is definitely out now when i’m doing some css work that needs rounded corners I’m mostly using only this technique because buyers are ok with it although it’s just for FireFox and Safari. And since most of people still don’t know about this […]

  Read More
 • The Web Standards What are Web Standards about? A mindset change Semantically correct markup What is valid code? What is accessible code? Why use CSS to separate content from presentation? A CSS based site in action How do your VISITORS benefit from Web Standards? How do your CLIENTS benefit from Web Standards? How do YOU […]

  Read More
 • March 22, 2008 - Rajesh Odayanchal

  Ultimate List Of Online Color Tools

  As a web designer, we will always deal with colors. There are a lot of useful online color tools such as color wheel, color scheme, color palette, color picker, and etc. Let’s start looking at the list: Color Wheel 1. 4096 Color Wheel 2. Color Wheel from Colors On The Web 3. Color Wheel Color […]

  Read More

October 22, 1962: Cuban Missile Crisis

Posted on Sunday October 22, 2017 - This Day in World History

In a televised speech of extraordinary gravity, President John F. Kennedy announces that U.S. spy planes have discovered Soviet missile bases in Cuba. These missile sites—under construction but nearing completion—housed medium-range missiles capable of striking a number of major cities in the United States, including Washington, D.C. Kennedy announced that he was ordering a naval “quarantine” of Cuba to prevent Soviet ships from transporting any more offensive weapons to the island and explained that the United States would not tolerate the existence of the missile sites currently in place. The president made it clear that America would not stop short of military action to end what he called a “clandestine, reckless, and provocative threat to world peace.”

What is known as the Cuban Missile Crisis actually began on October 15, 1962—the day that U.S. intelligence personnel analyzing U-2 spy plane data discovered that the Soviets were building medium-range missile sites in Cuba. The next day, President Kennedy secretly convened an emergency meeting of his senior military, political, and diplomatic advisers to discuss the ominous development. The group became known as ExCom, short for Executive Committee. After rejecting a surgical air strike against the missile sites, ExCom decided on a naval quarantine and a demand that the bases be dismantled and missiles removed. On the night of October 22, Kennedy went on national television to announce his decision. During the next six days, the crisis escalated to a breaking point as the world tottered on the brink of nuclear war between the two superpowers.

On October 23, the quarantine of Cuba began, but Kennedy decided to give Soviet leader Nikita Khrushchev more time to consider the U.S. action by pulling the quarantine line back 500 miles. By October 24, Soviet ships en route to Cuba capable of carrying military cargoes appeared to have slowed down, altered, or reversed their course as they approached the quarantine, with the exception of one ship—the tanker Bucharest. At the request of more than 40 nonaligned nations, U.N. Secretary-General U Thant sent private appeals to Kennedy and Khrushchev, urging that their governments “refrain from any action that may aggravate the situation and bring with it the risk of war.” At the direction of the Joint Chiefs of Staff, U.S. military forces went to DEFCON 2, the highest military alert ever reached in the postwar era, as military commanders prepared for full-scale war with the Soviet Union.

On October 25, the aircraft carrier USS Essex and the destroyer USS Gearing attempted to intercept the Soviet tanker Bucharest as it crossed over the U.S. quarantine of Cuba. The Soviet ship failed to cooperate, but the U.S. Navy restrained itself from forcibly seizing the ship, deeming it unlikely that the tanker was carrying offensive weapons. On October 26, Kennedy learned that work on the missile bases was proceeding without interruption, and ExCom considered authorizing a U.S. invasion of Cuba. The same day, the Soviets transmitted a proposal for ending the crisis: The missile bases would be removed in exchange for a U.S. pledge not to invade Cuba.

The next day, however, Khrushchev upped the ante by publicly calling for the dismantling of U.S. missile bases in Turkey under pressure from Soviet military commanders. While Kennedy and his crisis advisers debated this dangerous turn in negotiations, a U-2 spy plane was shot down over Cuba, and its pilot, Major Rudolf Anderson, was killed. To the dismay of the Pentagon, Kennedy forbid a military retaliation unless any more surveillance planes were fired upon over Cuba. To defuse the worsening crisis, Kennedy and his advisers agreed to dismantle the U.S. missile sites in Turkey but at a later date, in order to prevent the protest of Turkey, a key NATO member.

On October 28, Khrushchev announced his government’s intent to dismantle and remove all offensive Soviet weapons in Cuba. With the airing of the public message on Radio Moscow, the USSR confirmed its willingness to proceed with the solution secretly proposed by the Americans the day before. In the afternoon, Soviet technicians began dismantling the missile sites, and the world stepped back from the brink of nuclear war. The Cuban Missile Crisis was effectively over. In November, Kennedy called off the blockade, and by the end of the year all the offensive missiles had left Cuba. Soon after, the United States quietly removed its missiles from Turkey.

The Cuban Missile Crisis seemed at the time a clear victory for the United States, but Cuba emerged from the episode with a much greater sense of security.The removal of antiquated Jupiter missiles from Turkey had no detrimental effect on U.S. nuclear strategy, but the Cuban Missile Crisis convinced a humiliated USSR to commence a massive nuclear buildup. In the 1970s, the Soviet Union reached nuclear parity with the United States and built intercontinental ballistic missiles capable of striking any city in the United States.

A succession of U.S. administrations honored Kennedy’s pledge not to invade Cuba, and relations with the communist island nation situated just 80 miles from Florida remained a thorn in the side of U.S. foreign policy for more than 50 years. In 2015, officials from both nations announced the formal normalization of relations between the U.S and Cuba, which included the easing of travel restrictions and the opening of embassies and diplomatic missions in both countries.