Tag / Download

 • കേരള പാഠ്യപദ്ധതി പിന്തുടരുന്ന സ്കൂളുകളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ഐടി @ സ്കൂൾ പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമാണ് ഐടി @ സ്കൂൾ ഗ്നു ലിനക്സ് 12.04. ഉബുണ്ടു 12.04 എന്ന ഗ്നു ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ ആധാരമാക്കിയാണിത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

  Read More
 • ഇന്റർനെറ്റിലുടെ ഫയലുകൾ കൈമാറാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ടോറന്റ്. സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാൽ വെബ്പേജുകൾ ഇന്റെർനെറ്റിൽ കാണാനുപയോഗിക്കുന്ന HTTP പോലെയോ, ഫയൽ കൈമാറ്റത്തിനുതന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന FTP പോലെയോ ഉള്ള ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ ആണിത്. കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫയലിനെ നിരവധി ചെറു പാക്കറ്റുകളായി വിഭജിച്ച്, അനേകം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പരസ്പരം ഈ പാക്കറ്റുകൾ കൈമാറിയാണ് ഇതു സാധ്യമാകുന്നത്.

  Read More
 • ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് കവർ ഫോട്ടോ ആയി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനു അതിന്റെ സൈസിൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപബ്ലിക് ദിന ഗ്രീറ്റിങ്സ് കാർഡുകൾ ഇവിടെ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

  Read More
 • May 10, 2012 - Rajesh Odayanchal

  Marriage Invitation Card

  A Beautiful Journey Continued… Together with our parents we invite you with great pleasure to our wedding reception On Sunday, 1st July , 2012 10:30 AM – 11:45 AM at Bellur Sri Shiva Temple Attenganam, Kasaragod Dist. Kerala, 671531. Please join us and share our joy as we celebrate a new life together. Manjusha & […]

  Read More
 • നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വൈറസുകളില്‍‌ നിന്നും രക്ഷിക്കുകയെന്നത്‌ വളരെ ഗൗരവമര്‍‌ഹിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണിന്ന്. പെന്‍‌ഡ്രൈവുകളുടെ ഉപയോഗമൂലവും‌ ഇന്റെര്‍‌നെറ്റിലൂടെയും‌ ഒക്കെയായി കമ്പ്യൂട്ടറിലെത്തുന്ന വൈറസുകളുടെ എണ്ണം‌ ക്രമാതീതമായി വര്‍‌ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള വൈറസ്സുകളുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവര്‍‌ത്തനങ്ങളെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുക മുതല്‍‌ ഒരാളുടെ ബാങ്ക്‌ അകൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം‌ ചോര്‍‌ത്തിയെടുക്കാന്‍‌ പറ്റുന്ന വൈറസ്സു വരെ ഇതില്‍‌ പെടും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍‌ മികച്ച ഏതെങ്കിലും‌ ഒരു anti-virus software നിര്‍‌ബന്ധമായും‌ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭാഗ്യമെന്നു പറയട്ടെ, മാര്‍‌ക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും‌ നല്ല anti-virus -കള്‍‌ എല്ലാം‌ തന്നെ നമ്മുടെ […]

  Read More

August 23, 1902: Fannie Farmer opens cooking school

Posted on Wednesday August 23, 2017 - This Day in World History

On this day in 1902, pioneering cookbook author Fannie Farmer, who changed the way Americans prepare food by advocating the use of standardized measurements in recipes, opens Miss Farmer’s School of Cookery in Boston. In addition to teaching women about cooking, Farmer later educated medical professionals about the importance of proper nutrition for the sick.

Farmer was born March 23, 1857, and raised near Boston, Massachusetts. Her family believed in education for women and Farmer attended Medford High School; however, as a teenager she suffered a paralytic stroke that turned her into a homebound invalid for a period of years. As a result, she was unable to complete high school or attend college and her illness left her with a permanent limp. When she was in her early 30s, Farmer attended the Boston Cooking School. Founded in 1879, the school promoted a scientific approach to food preparation and trained women to become cooking teachers at a time when their employment opportunities were limited. Farmer graduated from the program in 1889 and in 1891 became the school’s principal. In 1896, she published her first cookbook, The Boston Cooking School Cookbook, which included a wide range of straightforward recipes along with information on cooking and sanitation techniques, household management and nutrition. Farmer’s book became a bestseller and revolutionized American cooking through its use of precise measurements, a novel culinary concept at the time.

In 1902, Farmer left the Boston Cooking School and founded Miss Farmer’s School of Cookery. In addition to running her school, she traveled to speaking engagements around the U.S. and continued to write cookbooks. In 1904, she published Food and Cookery for the Sick and Convalescent, which provided food recommendations for specific diseases, nutritional information for children and information about the digestive system, among other topics. Farmer’s expertise in the areas of nutrition and illness led her to lecture at Harvard Medical School.

Farmer died January 15, 1915, at age 57. After Farmer’s death, Alice Bradley, who taught at Miss Farmer’s School of Cookery, took over the business and ran it until the mid-1940s. The Fannie Farmer Cookbook is still in print today.