Tag / മതം

 • May 17, 2017 - Rajesh Odayanchal

  ശുഭം അശുഭം

  നമ്മളൊക്കെ ഉപകരണം മാത്രമാണ്; ഓരോരോ ഉപകരണങ്ങൾ – അതാതിന്റെ പണികൾ അതാത് ഉപകരണങ്ങൾ ചെയ്യണം!! ടിവി, കസേര, കമ്പ്യൂട്ടർ, ചൂല്, ഫാൻ, മേശ, വസ്ത്രങ്ങൾ… അങ്ങനെയങ്ങനെ… ഇവയ്ക്കൊക്കെ ജാതിയുണ്ടോ മതമുണ്ടോ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടോ ദൈവമുണ്ടോ പിശാചുണ്ടോ!! ഒന്നുമില്ല!! ടിവി ഇടയ്ക്ക് കേറി വരുന്നു, നന്നായി കുറച്ചു കാലം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു – പിന്നെ നശീച്ചു പോകുന്നു… നമ്മൾ പുതിയത് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ പഴയ ഓർമ്മകൾ കാണും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും പഴയ ടിവി ആയിരുന്നു നല്ലത്, […]

  Read More
 • നമുക്കിന്നറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ അദ്ധ്യാപനം ഒരു പ്രത്യേക തൊഴിലായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നു വേണം കരുതാൻ. അതാത് കാലഘട്ടത്തിലെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ കടമയായി അതു നിലനിന്നു വന്നിരുന്നു. ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം നില നിന്നിരുന്ന നമ്മുടെ പൂർവ്വകാലം  ആദ്ധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിനു മുന്തൂക്കം കൊടുത്തിരുന്നു; അല്ലെങ്കിൽ ആദ്ധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള വഴിയായിരുന്നു അറിവ് എന്നത്.

  Read More
 • September 20, 2012 - Rajesh Odayanchal

  വിഷാണുക്കൾ!!

  മാലിപ്പുറം വളപ്പ് പന്തക്കല്‍ മുഹമ്മദ് എന്ന പി.ജി വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് നല്‍കിയ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിലാണ് എളങ്കുന്നപ്പുഴ വില്ലേജോഫിസർ ആയ ധ്രുവനാഥ പ്രഭു മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലെ തീവ്രവാദ സംഘടനകളില്‍പ്പെടുന്ന ആളല്ല എന്നെഴുതി ഒപ്പിട്ട് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയത്. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജില്‍ കെമിസ്ട്രി ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥിയാണ് മുഹമ്മദ്. നെറ്റ് പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് മുഹമ്മദ് എളങ്കുന്നപ്പുഴ വില്ലേജോഫിസില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചത്. മുസ്ലിം തീവ്രവാദിയല്ലെന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിൽ വില്ലേജോഫിസര്‍ പരസ്യമായി മാപ്പ് പറഞ്ഞത്രേ – അങ്ങനെ ഒരു മാപ്പു പറഞ്ഞാൽ ഒതുങ്ങുന്ന […]

  Read More

July 20, 1969: Armstrong walks on moon

Posted on Thursday July 20, 2017 - This Day in World History

At 10:56 p.m. EDT, American astronaut Neil Armstrong, 240,000 miles from Earth, speaks these words to more than a billion people listening at home: “That’s one small step for man, one giant leap for mankind.” Stepping off the lunar landing module Eagle, Armstrong became the first human to walk on the surface of the moon.

The American effort to send astronauts to the moon has its origins in a famous appeal President John F. Kennedy made to a special joint session of Congress on May 25, 1961: “I believe this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to Earth.” At the time, the United States was still trailing the Soviet Union in space developments, and Cold War-era America welcomed Kennedy’s bold proposal.

In 1966, after five years of work by an international team of scientists and engineers, the National Aeronautics and Space Administration (NASA) conducted the first unmanned Apollo mission, testing the structural integrity of the proposed launch vehicle and spacecraft combination. Then, on January 27, 1967, tragedy struck at Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, when a fire broke out during a manned launch-pad test of the Apollo spacecraft and Saturn rocket. Three astronauts were killed in the fire.

Despite the setback, NASA and its thousands of employees forged ahead, and in October 1968, Apollo 7, the first manned Apollo mission, orbited Earth and successfully tested many of the sophisticated systems needed to conduct a moon journey and landing. In December of the same year, Apollo 8 took three astronauts to the dark side of the moon and back, and in March 1969 Apollo 9 tested the lunar module for the first time while in Earth orbit. Then in May, the three astronauts of Apollo 10 took the first complete Apollo spacecraft around the moon in a dry run for the scheduled July landing mission.

At 9:32 a.m. on July 16, with the world watching, Apollo 11 took off from Kennedy Space Center with astronauts Neil Armstrong, Edwin Aldrin Jr., and Michael Collins aboard. Armstrong, a 38-year-old civilian research pilot, was the commander of the mission. After traveling 240,000 miles in 76 hours, Apollo 11 entered into a lunar orbit on July 19. The next day, at 1:46 p.m., the lunar module Eagle, manned by Armstrong and Aldrin, separated from the command module, where Collins remained. Two hours later, the Eagle began its descent to the lunar surface, and at 4:18 p.m. the craft touched down on the southwestern edge of the Sea of Tranquility. Armstrong immediately radioed to Mission Control in Houston, Texas, a famous message: “The Eagle has landed.”

At 10:39 p.m., five hours ahead of the original schedule, Armstrong opened the hatch of the lunar module. As he made his way down the lunar module’s ladder, a television camera attached to the craft recorded his progress and beamed the signal back to Earth, where hundreds of millions watched in great anticipation. At 10:56 p.m., Armstrong spoke his famous quote, which he later contended was slightly garbled by his microphone and meant to be “that’s one small step for a man, one giant leap for mankind.” He then planted his left foot on the gray, powdery surface, took a cautious step forward, and humanity had walked on the moon.

“Buzz” Aldrin joined him on the moon’s surface at 11:11 p.m., and together they took photographs of the terrain, planted a U.S. flag, ran a few simple scientific tests, and spoke with President Richard M. Nixon via Houston. By 1:11 a.m. on July 21, both astronauts were back in the lunar module and the hatch was closed. The two men slept that night on the surface of the moon, and at 1:54 p.m. the Eagle began its ascent back to the command module. Among the items left on the surface of the moon was a plaque that read: “Here men from the planet Earth first set foot on the moon–July 1969 A.D–We came in peace for all mankind.”

At 5:35 p.m., Armstrong and Aldrin successfully docked and rejoined Collins, and at 12:56 a.m. on July 22 Apollo 11 began its journey home, safely splashing down in the Pacific Ocean at 12:51 p.m. on July 24.

There would be five more successful lunar landing missions, and one unplanned lunar swing-by, Apollo 13. The last men to walk on the moon, astronauts Eugene Cernan and Harrison Schmitt of the Apollo 17 mission, left the lunar surface on December 14, 1972. The Apollo program was a costly and labor intensive endeavor, involving an estimated 400,000 engineers, technicians, and scientists, and costing $24 billion (close to $100 billion in today’s dollars). The expense was justified by Kennedy’s 1961 mandate to beat the Soviets to the moon, and after the feat was accomplished ongoing missions lost their viability.