മലയാളവ്യാകരണം, സഹിത്യം 01

മലയാളവ്യാകരണം, സഹിത്യം 01

പ്രശ്നോത്തരി 01, മലയാളവ്യാകരണം, മലയാളസാഹിത്യം, കേരളാ പി എസ് സി

കേരളാ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നടത്തിയ എൽ.ഡി. ക്ലാർക്ക് പരീക്ഷയിൽ മലയാള വ്യാകരണം - ഉപയോഗങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ചോദിച്ച 30 ചോദ്യങ്ങൾ ഒബ്‌ജക്റ്റീവ് മാതൃകയിൽ തന്നിരിക്കുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം അറ്റന്റ് ചെയ്താൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഉത്തരത്തോടൊപ്പം ശരിയുത്തരവും അതിന്റെ വിശദീകരണവും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ചോദ്യാവലി കാണാൻ Start ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Start
അഭിനന്ദനങ്ങൾ!!  പ്രശ്നോത്തരി 01, മലയാളവ്യാകരണം, മലയാളസാഹിത്യം, കേരളാ പി എസ് സി എന്ന ചോദ്യാവലി താങ്കൾ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. താങ്കൾക്ക് %%TOTAL%% -ഇൽ %%SCORE%%  മാർക്കാണുള്ളത്.  %%RATING%%
Your answers are highlighted below.

One thought on “മലയാളവ്യാകരണം, സഹിത്യം 01

  1. 6ാം ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് ശരിയുത്തരം ഉണ്ട് .പ്രാരബ്ധം-ആരംഭിക്കപ്പെട്ട
    പ്രാരാബ്ധം-വൈഷമ്യം.
    ശബ്ദ താരാവലി എന്‍ ബി എസ് പതിപ്പ് പുറം 1309 കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *