കേരളചരിതം, ഓണം, പൊതുവിജ്ഞാനം 03

Go to Quiz Home

പ്രശ്നോത്തരി 06: കേരളം, ഓണം

എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ ഓണശംസകൾ!
ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച്, കേരളത്തെ കുറിച്ചും ഓണത്തെകുറിച്ചും ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രശ്നോത്തരിയിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം, ഉത്തരം അടയാളപ്പെടുത്താതെ വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റുത്തരം രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്.
അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഉത്തരവും മാർക്കു ചെയ്തുവെന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
താഴെ കാണുന്ന start ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രശ്‌നോത്തരി ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.
Start
അഭിനന്ദനങ്ങൾ!! പ്രശ്നോത്തരി 06: കേരളം, ഓണം എന്ന ചോദ്യാവലി താങ്കൾ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. താങ്കൾക്ക് %%TOTAL%% -ഇൽ %%SCORE%% മാർക്കാണുള്ളത്. %%RATING%%
Your answers are highlighted below.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *