പൊതുവിജ്ഞാനം 02

Go to Quiz Home

പ്രശ്‌നോത്തരി 04, History, Kerala PSC Model Test

കേരളാ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച ചരിത്രസംബന്ധിയായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യാവലി. 30 ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഉത്തരങ്ങൾ എല്ലാം നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയുത്തരവുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് ഉറപ്പുവരുത്താവുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഉത്തരം മാർക്ക് ചെയ്യാതെ വിട്ടാൽ അത് തെറ്റുത്തരമായി പരിഗണിക്കും. ചോദ്യങ്ങളിലേക്കു പോകാൻ താഴെ കാണുന്ന START ബട്ടൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Start
അഭിനന്ദനങ്ങൾ!!
പ്രശ്‌നോത്തരി 04, History, Kerala PSC Model Test എന്ന ചോദ്യാവലി താങ്കൾ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. താങ്കൾക്ക് %%TOTAL%% -ഇൽ %%SCORE%% മാർക്കാണുള്ളത്.
%%RATING%%
Your answers are highlighted below.

Leave a Reply