പൊതുവിജ്ഞാനം 01

പൊതുവിജ്ഞാനം 01

പ്രശ്നോത്തരി 03, മലയാളവ്യാകരണം, മലയാളസാഹിത്യം, കേരളാ പി എസ് സി

മലയാളഭാഷാ വ്യാകരണവും അതിന്റെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കിയ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നോത്തരിയാണിത്.
കേരളാ പി എസ് സി 2011 ജൂൺ 25 ആം തീയതിയിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ എൽ. ഡി. ക്ലർക്ക് പർക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ, 2011 ജൂൺ 11 നു കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ എൽ. ഡി. ക്ലർക്ക് പർക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ, 2007 -ഇൽ നടന്ന എറണാകുളം ജില്ല എൽ. ഡി. ക്ലർക്ക് പർക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ എന്നിവ ചേർത്താണ് ഈ ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പ്രശ്നോത്തരി തുടങ്ങാൻ താഴെ കാണുന്ന start ബട്ടൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Start
അഭിനന്ദനങ്ങൾ!!
പ്രശ്നോത്തരി 03, മലയാളവ്യാകരണം, മലയാളസാഹിത്യം, കേരളാ പി എസ് സി എന്ന ചോദ്യാവലി താങ്കൾ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. താങ്കൾക്ക് %%TOTAL%% -ഇൽ %%SCORE%% മാർക്കാണുള്ളത്. %%RATING%%
Your answers are highlighted below.

4 thoughts on “പൊതുവിജ്ഞാനം 01

  1. Qus 10 Explain cheyyamo??

    തണുപ്പ് + ഉണ്ട് = തണുപ്പുണ്ട്
    (ത്+അ+ണ്+ഉ+പ്+പ്) + (ഉ+ണ്+ട്) = ത്+അ+ണ്+ഉ+പ്+പ്+ഉ+ണ്+ട്

    ഏതു വർണമാണ് ലോപിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ..????

    1. തണുപ്പ് എന്ന വാക്കിലെ സംവൃതോകാരം (് ) തണുപ്പുണ്ട് എന്നതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാറിയില്ലേ. അത് വിവൃതോകാരമായി എന്നുവേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഉണ്ട് എന്ന വാക്കിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും സംവൃതോകാരം ലോപിച്ചില്ലേ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *