കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി പ്രശ്നോത്തരി

കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി പ്രശ്നോത്തരി

കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇന്റെർനെറ്റ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി

കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇന്റെർനെറ്റ്, തുടങ്ങി മൊത്തം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള 30 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൾ ശരിയായ ഉത്തരവും, ഉത്തരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും കിട്ടുന്നതാണ്. കേരള പി. എസ്. സി. മുൻകാല പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
Start

അഭിനന്ദനങ്ങൾ! താങ്കൾ കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇന്റെർനെറ്റ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന പ്രശ്നോത്തരി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു! താങ്കൾക്ക് %%TOTAL%% -ഇൽ %%SCORE%% മാർക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രശ്നോത്തരിയിലെ താങ്കളുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് താഴെ കാണുക:
%%RATING%%


Your answers are highlighted below.

One thought on “കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി പ്രശ്നോത്തരി

  1. ടെക്നോപാര്‍ക്ക് കഴക്കൂട്ടത്തല്ലേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കാര്യവട്ടത്തല്ലല്ലോ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *