കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി പ്രശ്നോത്തരി

Comments

  • Sreekumar says:

    ടെക്നോപാര്‍ക്ക് കഴക്കൂട്ടത്തല്ലേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കാര്യവട്ടത്തല്ലല്ലോ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *