ഇന്നേ ദിവസം വരുന്ന പ്രധാന മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് വാർത്തകളും, ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ ഇതേ ദിവസം നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ ഒരു വാർത്താക്കുറിപ്പും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
1) മലയാള വാർത്തകൾ (ഇന്ന് ലഭ്യമായ മലയാള വാർത്തകളുടെ ശേഖരം)
2) ഇംഗ്ലീഷ് വാർത്തകൾ (ഇന്ന് ലഭ്യമായ ഇംഗ്ലീഷ് വാർത്തകൾ)
3) ഇന്നത്തെ സംഭവം (ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന്) എന്നിവയാണവ. വാർത്താ തലക്കെട്ടു മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ.


മുകളിൽ കാണുന്ന ആനുകാലികങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ONE INDIA MALAYALAM - NEWS

MATHRUBHUMI NEWS - NEWS

DESHABHIMANI NEWS - NEWS

FILM NEWS - FILM

FEMALE - INFORMATION

SPORTS - INFORMATION

BUSINESS - INFORMATION

CHAYILYAM - ENTERTAINMENT

മുകളിൽ കാണുന്ന ആനുകാലികങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

THE HINDU - MOST RECENT STORIES

HINDUSTAN TIMES - WOLD

DIGIT - INFORMATION TECHNOLOGY

July 16, 1945: Atom bomb successfully tested

Posted on Monday July 16, 2018 - This Day in World History

On this day in 1945, at 5:29:45 a.m., the Manhattan Project comes to an explosive end as the first atom bomb is successfully tested in Alamogordo, New Mexico.

Plans for the creation of a uranium bomb by the Allies were established as early as 1939, when Italian emigre physicist Enrico Fermi met with U.S. Navy department officials at Columbia University to discuss the use of fissionable materials for military purposes. That same year, Albert Einstein wrote to President Franklin Roosevelt supporting the theory that an uncontrolled nuclear chain reaction had great potential as a basis for a weapon of mass destruction. In February 1940, the federal government granted a total of $6,000 for research. But in early 1942, with the United States now at war with the Axis powers, and fear mounting that Germany was working on its own uranium bomb, the War Department took a more active interest, and limits on resources for the project were removed.

Brigadier-General Leslie R. Groves, himself an engineer, was now in complete charge of a project to assemble the greatest minds in science and discover how to harness the power of the atom as a means of bringing the war to a decisive end. The Manhattan Project (so-called because of where the research began) would wind its way through many locations during the early period of theoretical exploration, most importantly, the University of Chicago, where Enrico Fermi successfully set off the first fission chain reaction. But the Project took final form in the desert of New Mexico, where, in 1943, Robert J. Oppenheimer began directing Project Y at a laboratory at Los Alamos, along with such minds as Hans Bethe, Edward Teller, and Fermi. Here theory and practice came together, as the problems of achieving critical mass-a nuclear explosion-and the construction of a deliverable bomb were worked out.

Finally, on the morning of July 16,in the New Mexico desert120 miles south of Santa Fe, the first atomic bomb was detonated. The scientists and a few dignitaries had removed themselves 10,000 yards away to observe as the first mushroom cloud of searing light stretched 40,000 feet into the air and generated the destructive power of 15,000 to 20,000 tons of TNT. The tower on which the bomb sat when detonated was vaporized.

The question now became-on whom was the bomb to be dropped? Germany was the original target, but the Germans had already surrendered. The only belligerent remaining was Japan.

A footnote: The original $6,000 budget for the Manhattan Project finally ballooned to a total cost of $2 billion.

ddd