ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. മുകളിലെ ഡ്രോപ്പ്ഡൗൺ ബോക്സിൽ നിന്നും ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പിങ് രീതി സെലെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മറകേണ്ട. മലയാളത്തിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും തിരിച്ചും മാറാനായി Ctrl + M അമർത്തിയാൽ മതിയാവും.