മലയാളഭാഷാ വ്യാകരണം, സാഹിത്യം

മലയാളഭാഷാ വ്യാകരണം, സാഹിത്യം

പ്രശ്‌നോത്തരി 10, മലയാളഭാഷാ വ്യാകരണം , സാഹിത്യം

ശ്രദ്ധിക്കുക, മലയാള ഭാഷയാണ് ഈ സീരീസിൽ പ്രധാനം. സാഹിത്യവും അല്പമാത്രമായുണ്ട്. മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യാവലിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം, ഉത്തരം അടയാളപ്പെടുത്താതെ വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റുത്തരം രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്.
അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഉത്തരവും മാർക്കു ചെയ്തുവെന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
താഴെ കാണുന്ന start ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രശ്‌നോത്തരി ആരംഭിക്കാം.
Start
അഭിനന്ദനങ്ങൾ!! പ്രശ്‌നോത്തരി 10, മലയാളഭാഷാ വ്യാകരണം , സാഹിത്യം എന്ന ചോദ്യാവലി താങ്കൾ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. താങ്കൾക്ക് %%TOTAL%% -ഇൽ %%SCORE%% മാർക്കാണുള്ളത്. %%RATING%%
Your answers are highlighted below.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *