കേരള സാഹിത്യം Quiz

കേരള സാഹിത്യം Quiz

പ്രശ്‌നോത്തരി 12, ഭഷാ വ്യാകരണം, മലയാള സാഹിത്യം

മലയാള ഭാഷ, സാഹിത്യം, സംസ്കാരം മുതലായവയൊക്കെ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട ചോദ്യാവലി തന്നെയാണ് ഇതും. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ പി. എസ്. സി. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചവയൊക്കെ ശേഖരിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് ഇവയെല്ലാം.
എല്ലാ ഉത്തരവും മാർക്കു ചെയ്തുവെന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്; ഉത്തരങ്ങളും ചിലതിന്റെയൊക്കെ വിശദീകരണവും ഉത്തരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി താഴെ കാണുന്ന start ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രശ്‌നോത്തരി ആരംഭിക്കാം.

Start
അഭിനന്ദനങ്ങൾ!!
പ്രശ്‌നോത്തരി 12, ഭഷാ വ്യാകരണം, മലയാള സാഹിത്യം എന്ന ചോദ്യാവലി താങ്കൾ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

താങ്കൾക്ക് %%TOTAL%% -ഇൽ %%SCORE%% മാർക്കാണുള്ളത്. %%RATING%%
Your answers are highlighted below.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *