Kerala Help line numbers

Kerala Help line numbers

അത്യാവശ്യം വരുന്ന നമ്പറുകൾ കുറിച്ചെടുത്ത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും. യാത്രകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യമായി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്.

Nearest Police station 100
Police   Helpline 0471-324 3000/4000/5000
Police High Way Help Line 9846 100 100
Fire Station 101
Ambulance 108
Crime Stopper 1090
Women Helpline 1091
Child Line 1098
Trivandrum Medical College www.tmc.kerala.gov.in
MCH Casualty : (24 hrs) 0471-2528300
Consumer Toll Free Helpline 18004251550
Food Adulteration Helpline 1800 425 1125 (Toll free)
Anti-Ragging Helpline 1800 180 5522(Toll free)
Online Enquiry: www.antiragging.in
Highway Alert 9846 100 100
Rail Alert 9846 200 100
SMS Centre 9497 900 000
K.S.R.T.C Helpline Numbers 09447570203/09846236020
09387697244
K.S.R.T.C Control Room (24×7) 0471-2463799 /09447071021
K.S.R.T.C Complaints and Grievances (Vigilance officer) 9447071017
Citizens Call Centre 0471-2115054/98, 2335523
BSNL Land Line: 155300
BSNL Mobile: 0471-155300
Tourist Information toll free
1-800-425-4747
Forest Helpline BSNL Land Line: 155 300
BSNL Mobile:
0471 155 300
Other Networks:

0471 211 5054/98, 2335523
Disaster Management Helpline 1077 (Collectorates)
1070
(State Control Room)
Labour Minister’s Helpline 155 300
Sutharya Keralam 155 300
Chief Minister’s Distress Relief Fund
( CMDRF )
0471-2518513/0471-2518487/
0471-2518795/0471-2518332
CM’s Grievance Redressal Cell 155 300
PSC Information 155 300
NORKA ROOTS Call Centre 1800 425 3939 (Toll free)
0091 471 233 3339
(From abroad)
PWD Helpline 1800 425 7771
Helpline to nab Garbage offenders 9496434517
(Only for Thiruvananthapuram)
Kerala Water Authority
Emergency 0471-2322674
Complaints 155313 (toll free)
Helpline 2328654 – extn. 400
2328992 – extn.400
Commercial Taxes 1800 425 4777 (Toll free)
9446505527 (Mobile)
E-mail:
vathelpline@keralataxes.gov.in This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Election  Helpline 1950
Chief Electoral Officer Control Room: 0471- 2301080
Fax: 0471- 2301081
E-mail: ceo_kerala@eci.gov.in This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Nirbhaya Helpline 1800 452 140 (Toll free No)
LPG HELPLINES & GRIEVANCE REDRESSAL
LPG Transparency Portal www.petroleum.nic.in
Indian Oil Customer Service Cell- Ernakulam, Idukki, Trivandrum, Kollam, Kottayam, Allapuzha, Pathanamthitta 0484-2310859
Indian Oil Customer Service Cell- Kozhikode, Malappuram, Thrissur, Kannur, Kasargode, Palakkad, Wayanad 0495-2370213
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
LPG Customer Helpline, Thiruvananthapuram
0471-2705202
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
LPG Customer Helpline- All districts
0484-2392074
LPG -Complaint Number (All gas agencies)
Thiruvananthapuram City
0471 2730045, 2730067
INCOME TAX INDIA www.incometaxindiaefiling.gov.in
Call Center  for General Query 1961 18001801961
E-filing Call Center
(for e-filing of return)
080-26982000
CPC Call Center 1800-425-2229

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *