ചോദ്യോത്തരവേദി! - Kerala PSC Questions

Quiz Main Page
കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു ചോദ്യോത്തരവേദി ചായില്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിശദമായിട്ടൊരു ക്വിസ് പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ക്വിസ് മെയിൻ പേജിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്.
(താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ബട്ടൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക)

ഇവിടെ അതിന്റെ പ്രശ്നോത്തരിയുടെ മോഡൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് 20 മാർക്ക് ആണുള്ളത്. 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. തെറ്റായ ഓരോ ഉത്തരത്തിനും 5 മാർക്ക് വെച്ച് കുറയും. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും തെറ്റായാൽ 0 മാർക്കായിരിക്കും ലഭിക്കുക.


ഇന്നത്തെ ദിവസം

ഇന്ന്: 2018 സെപ്റ്റംബർ 23
മലയാളം: 1194 കന്നി 7
ഞായറാഴ്ച


പാബ്ലോ നെരൂദ ചരമദിനംDeath Anniversary Pablo Neruda

Related Articles: 
മലയാളം വിക്കിപീഡിയ,   English Wikipedia,  

ഈ മാസത്തെ മറ്റു വിശേഷങ്ങൾ...
മുകളിൽ കാണുന്ന വിഷയങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ ആവശ്യമുള്ളവ വന്നു ചേരും.

പ്രസിദ്ധരായ ചിലരുടെ വചനാമൃതങ്ങൾ

ഇവിടെ ഒരു മഹദ്‌വ്യക്തിയുടെ വചനം വരും

പ്രധാന കടങ്കഥകൾ

പ്രധനപ്പെട്ട കടങ്കഥകളിൽ ചിലത്
asd
saasd
asd
asdsa