കേരളചരിത്രം ചോദ്യാവലി

കേരളചരിത്രം ചോദ്യാവലി

പ്രശ്‌നോത്തരി 08, കേരളചരിത്രം

കേരളാ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച ചരിത്രസംബന്ധിയായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടാണ് ചായില്യം പ്രശ്നോത്തരിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതു തന്നെ. 30 ചോദ്യങ്ങൾ വെച്ചാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത്. ഉത്തരങ്ങൾ എല്ലാം നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയുത്തരവുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് ഉറപ്പുവരുത്താവുന്ന തരത്തിൽ എല്ലാം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഉത്തരം മാർക്ക് ചെയ്യാതെ വിട്ടാൽ അത് തെറ്റുത്തരമായി പരിഗണിക്കും - ഇക്കാര്യത്തിൽ പരിഭവം പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല 🙂 അല്പം കാലമായി ഇതിൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ കൊടുത്തിർന്നില്ല, പക്ഷേ ആൾക്കാർ അമിതമായി ചോദ്യോത്തരവേദി പരീക്ഷിക്കുന്നതായി കണ്ടപ്പോൾ പുതുമ വരുത്താമെന്നു കരുതി തുടങ്ങുകയാണ്. അറിയാവുന്നതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഉത്തരം നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം നൽകിയ പേജ് PDF ആയി ഡൗണൢഓഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉടനേ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ചോദ്യങ്ങളും, നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഉത്തരവും, ശരിയായ ഉത്തരവും, ശരിയുത്തരത്തെ കുറിച്ച് മൂന്നോ നാലോ വരികളും വെച്ച് 30 ചോദ്യോത്തരങ്ങളാവും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതേ കുറിച്ച് പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കാം. ചോദ്യങ്ങളിലേക്കു പോകാൻ താഴെ കാണുന്ന START ബട്ടൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും.
Start
അഭിനന്ദനങ്ങൾ!!
പ്രശ്‌നോത്തരി 08, കേരളചരിത്രം എന്ന ചോദ്യാവലി താങ്കൾ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. താങ്കൾക്ക് %%TOTAL%% -ഇൽ %%SCORE%% മാർക്കാണുള്ളത്.
%%RATING%%
ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇനിയും ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്, പുത്തൻ ചോദ്യാവലികളുമായി ചായില്യം ഇനിയും വരും.
Your answers are highlighted below.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *