കേരള പൊതുവിജ്ഞാനം

കേരള പൊതുവിജ്ഞാനം

പ്രശ്‌നോത്തരി 13, പൊതുവിജ്ഞാനം, കേരളം

പൊതുവിജ്ഞാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചോദ്യാവലിയാണ് ഇവിടെ.
30 ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടേയും ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം, ഉത്തരം അടയാളപ്പെടുത്താതെ വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റുത്തരം രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്.
അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഉത്തരവും മാർക്കു ചെയ്തുവെന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
ഇനി താഴെ കാണുന്ന start ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രശ്‌നോത്തരി ആരംഭിക്കാം.

Start
അഭിനന്ദനങ്ങൾ!!
പ്രശ്‌നോത്തരി 13, പൊതുവിജ്ഞാനം, കേരളം എന്ന ചോദ്യാവലി താങ്കൾ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

താങ്കൾക്ക് %%TOTAL%% -ഇൽ %%SCORE%% മാർക്കാണുള്ളത്. %%RATING%%
Your answers are highlighted below.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *