Fake job offers from TCS

Fake job offers from TCS


രാവിലെ തന്നെ മെയിൽ നോക്കിയ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി! ടാറ്റാ കൺസൾടൻസിയിൽ നിന്നും ഒരു മെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ഞാനാണെങ്കിൽ അവിടേക്ക് ജോലിക്ക് അപ്ലേ ചെയ്തിട്ടുമില്ല. വലിയ തെറ്റില്ലാത്ത ഒരു സാലറിയും വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഓഫർലെറ്റർ ആയിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ, മെയിൽ താഴോട്ട് വായിച്ചു വന്നപ്പോൾ ചെറിയ സംശയം തോന്നി. ടാറ്റയൊക്കെ ഒരു ജോബ് ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ക്യാഷ് ചോദിക്കുമോ? മെയിലിൽ പറയുന്നു:

You are to deposit a cash of Rs. 14,200/–(Fourteen thousand two hundred rupees) as an initial amount in favour of our Company accountant name in charges to collect your payment. Payment for the Rs. 14,200/- (Fourteem thousand two hundred rupees)through any [STATEBANK OF INDIA] OR [ICICI BANK] Branch from your Home City to our Company accountant name in charge. Account NO, which will be sending to you upon your response. This is a refundable interview security deposit.

സംഭവം ഫെയ്‌ക്കാണെന്നു മനസ്സിലായപ്പോൾ അത് ടാറ്റാക്കാരനെ അറിയിച്ചേക്കാം എന്നു കരുതി അവരുടെ സൈറ്റിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ദാ അവിടെ കിടക്കുന്നു ഇതേ സാധനം!! ടാറ്റായുടെ ഈ പേജ് നോക്കുക.. ഒരു പക്ഷേ നാളെ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടിയേക്കാം. ഒന്നു കരുതിയിരുന്നോ…

എനിക്കു വന്ന മെയിൽ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

Dear Applicant!

Your Resume has been selected from Job Site data base  for our new plant. The Company selected 62 candidates list for Senior Engineer, IT, Administration, Production, marketing ,Retail and general service Departments. It is our pleasure to inform you that your Resume was selected as one of the 62 candidates shortlisted for the interview.

Tata Consultancy Services(TCS) is involved for Senior Engineer, IT, Administration, Production, marketing ,Retail and general service Departments in India; The Company is recruiting the candidates for our new plants in Delhi, Bangalore, Pune.Hyderabad Kolkata ,Chennai and Mumbai. Your interview will be held at The Company Corporate office in New Delhi on  15th Of October  at 11.30am, we are pleased to inform you that the 62 candidate’s selected 56 candidates will be giving appointment, meaning your Application can be in progress to the final stage. You will have to come to the Company corporate office in New Delhi. Your offer letter with Air Ticket will be sent to you by courier before date of interview. The Company can offer you a salary with benefits for this post 65, 000/- to 200, 000/- P.M. + (HRA + D.A + Conveyance and other Company benefits. The Designation and Job Location will be fixing by Company HRD. At time of final process. You have to come witite h photo-copies of all required documents.

REQUIRED DOCUMENTS BY THE COMPANY HRD
==============================

1) Photo-copies of Qualification Documents.
2) Photo-copies of Experience Certificates (If any)
3) Photo-copies of Address Proof
4) Two Passport
==============================
1. Full Names:
2. Contact Address:
3. Mobile Number:
4. Sex:
5. Age:

You are to deposit a cash of Rs. 14,200/–(Fourteen thousand two hundred rupees) as an initial amount in favour of our Company accountant name in charges to collect your payment. Payment for the Rs. 14,200/- (Fourteem thousand two hundred rupees)through any [STATEBANK OF INDIA] OR [ICICI BANK] Branch from your Home City to our Company accountant name in charge. Account NO, which will be sending to you upon your response. This is a refundable interview security deposit. Your offer letter With Air tickets will be send to your Home Address by courier after receiving The confirmation of interview security deposit. This Company will pay all the expenditure to you at the time of face-to-face meeting with you in our corporate office.

The Job profile, salary offer, and date -time of interview will be mention in your offer letter. Your offer letter will dispatch very shortly after receiving your confirmation of cash deposited in STATE BANK OF INDIA OR ICICI BANK. We wish you the best of luck for the subsequent and remaining stage. The last date of security deposited in bank 14th Of  October  2011 you have to give the information after deposited the Security amount in bank to the Company HRD -direct recruitment via email.

Your Letter with supporting document will be dispatch same time by courier to your postal address after receipt of security deposit confirmation in bank. The interview process and arrangement expenditure will be paid by Tata Consultancy Services (TCS). Lodging, travelling and local conveyance actual will be paid by Tata Consultancy Services (TCS) as per bills. The candidate has to deposit the initial refundable security as mentioned by HRD.

NB: You are advice to reconfirm your mailing address and phone number in your reply. And 14,200/- (Fourteen thousand two hundred rupees) will be the refundable Amount, as 200 rupees will be deducted as bank charges for funds deposit. And if you are been selected or not, still the amount will be refunded to you, as the amount is just to prove that you will be coming for the interview in order for us not to run at lost after sending you the air ticket and you don’t show up on the day of interview.

Wishing you the best of lucks.

Regards,
Mr. Ramesh Kumar
HR Operation manager.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *