Category / html

 • ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽഇന്റെർനെറ്റിന്റെ ലോകത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ തങ്ങിയ ഒരു മോഹമായിരുന്നു സ്വന്തമായി ഒരു വെബ്സൈറ്റുണ്ടാക്കുക എന്നത്. 1998 ഇൽ ആണ് ആദ്യമായി ഒരു മെയിൽ ഐഡി യാഹുവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

  Read More
 • June 14, 2011 - Rajesh Odayanchal

  New Markup Elements for HTML5

  ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽNew Markup Elements New elements for better structure: Tag Description For external content, like text from a news-article, blog, forum, or any other content from an external source For content aside from the content it is placed in. The aside content should be related to the surrounding content A button, or a radiobutton, or a […]

  Read More
 • March 25, 2011 - Rajesh Odayanchal

  HTML5

  ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽനെറ്റിലൂടെയുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനു ചുക്കാന്‍ പിടിക്കുന്ന വളരെ ലളിതമായ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഭാഷയാണ് HTML. ഈ അടുത്ത് ഇറങ്ങിയ HTML5 ആണ് HTML -ന്റെ പരിഷ്കരിച്ച അവസ്സന പതിപ്പ്. ഒരുപാട് പുതിയ ടാഗുകളും എപിഐ കളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് വളരേ നൂതനമായൊരു ബ്രൗസിംങ് അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യാന്‍ HTML5 നു കഴിയും എന്നു വേണം കരുതാന്‍. HTML 4.01, XHTML 1.0 , DOM Level 2 HTML ഇവയ്ക്കു ശേഷം ഇറങ്ങിയ അടുത്ത വെബ്‌സ്റ്റാന്‍‌ഡേര്‍ഡായിട്ടാണ്‌ HTML5 ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. Flash, […]

  Read More
 • ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽയാഹുമെയിലില്‍ html signature കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം മുമ്പുതന്നെ ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും html editor-ല്‍ ഒരു കുഞ്ഞു സിഗ്‌നേച്ചറുണ്ടാക്കി കോപ്പി എടുത്ത് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്താല്‍ മതിയാവും. എന്നാല്‍ ജിമെയില്‍ പോലുള്ള പല മെയില്‍ സര്‍‌വീസുകളിലും ആ ഒരു സൗകര്യം നിലവില്ലില്ല. html ഉപയോഗിച്ച് അത്യാവശ്യം കളികള്‍ കളിക്കുന്നവരെ നിരാശരാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. എന്നാല്‍ വൈസ്‌സ്റ്റാമ്പെന്ന ഒരു മോസില്ല ആഡ്‌ഓണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് ഭംഗിയായി ചെയ്യാവുന്നതാണ്‌. എന്റെ ജീമെയില്‍ കിട്ടിയ പലരും, അതിലെ സിഗ്നേച്ചര്‍ കണ്ടിട്ട് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നു […]

  Read More
 • July 27, 2010 - Rajesh Odayanchal

  Dynamic Font Technology

  ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽWhen designing a logo or other material for your website, most people will probably know about the importance of factors such as colours, space, shapes and design. Sure, designing a logo is about all these things and a visually easily recognisesable logo is a must. However, choosing the right font for your materials like logo, […]

  Read More
 • February 6, 2009 - Rajesh Odayanchal

  The Complete CSS Tags

  ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽ Text and Fonts font font-family font-size font-weight font-style font-variant line-height letter-spacing word-spacing text-align text-decoration text-indent text-transform vertical-align white-space Colours and Backgrounds color background-color background background-image background-repeat background-position background-attachment The Box Model – dimensions, padding, margin and borders padding, padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left border, border-top, border-right, border-bottom, border-left border-style, border-top-style, border-right-style, border-bottom-style, border-left-style border-color, border-top-color, […]

  Read More
 • ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽ The characters that appear in the first column of the following table are generated from Unicode numeric character references, and so they should appear correctly in any Web browser that supports Unicode and that has suitable fonts available, regardless of the operating system. Character ANSINumber UnicodeNumber ANSIHex UnicodeHex HTML 4.0Entity Unicode Name Unicode Range […]

  Read More
 • May 15, 2008 - Rajesh Odayanchal

  Universal selector

  ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽThe universal selector, written “*”, matches the name of any element type. It matches any single element in the document tree. If the universal selector is not the only component of a simple selector, the “*” may be omitted. For example: * *[LANG=fr] and [LANG=fr] are equivalent. * *.warning and .warning are equivalent. * *#myid […]

  Read More
 • April 27, 2008 - Rajesh Odayanchal

  Font Size Conversion Chart

  ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽ Font Size Conversion Chart Points Pixels Ems Percent Keyword Default sans-serif 6pt 8px 0.5em 50% CSS Tricks 7pt 9px 0.55em 55% CSS Tricks 7.5pt 10px 0.625em 62.5% x-small CSS Tricks 8pt 11px 0.7em 70% CSS Tricks 9pt 12px 0.75em 75% CSS Tricks 10pt 13px 0.8em 80% small CSS Tricks 10.5pt 14px 0.875em 87.5% CSS […]

  Read More
 • April 15, 2008 - Rajesh Odayanchal

  Grouping

  ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽWhen several selectors share the same declarations, they may be grouped into a comma-separated list. Example(s): In this example, we condense three rules with identical declarations into one. Thus, H1 { font-family: sans-serif }H2 { font-family: sans-serif }H3 { font-family: sans-serif } is equivalent to: H1, H2, H3 { font-family: sans-serif } CSS offers other […]

  Read More

March 01, 1932: Lindbergh baby kidnapped

Posted on Wednesday March 01, 2017 - This Day in World History

On this day in 1932, in a crime that captured the attention of the entire nation, Charles Lindbergh III, the 20-month-old son of aviation hero Charles Lindbergh, is kidnapped from the family’s new mansion in Hopewell, New Jersey. Lindbergh, who became an international celebrity when he flew the first solo flight across the Atlantic Ocean in 1927, and his wife Anne discovered a ransom note demanding $50,000 in their son’s empty room. The kidnapper used a ladder to climb up to the open second-floor window and left muddy footprints in the room.

The Lindberghs were inundated by offers of assistance and false clues. Even Al Capone offered his help from prison. For three days, investigators found nothing and there was no further word from the kidnappers. Then, a new letter showed up, this time demanding $70,000.

The kidnappers eventually gave instructions for dropping off the money and when it was delivered, the Lindberghs were told their baby was on a boat called Nelly off the coast of Massachusetts. After an exhaustive search, however, there was no sign of either the boat or the child. Soon after, the baby’s body was discovered near the Lindbergh mansion. He had been killed the night of the kidnapping and was found less than a mile from home. The heartbroken Lindberghs ended up donating the mansion to charity and moved away.

The kidnapping looked like it would go unsolved until September 1934, when a marked bill from the ransom turned up. The gas station attendant who had accepted the bill wrote down the license plate number because he was suspicious of the driver. It was tracked back to a German immigrant and carpenter, Bruno Hauptmann. When his home was searched, detectives found a chunk of Lindbergh ransom money.

Hauptmann claimed that a friend had given him the money to hold and that he had no connection to the crime. The resulting trial was a national sensation. The prosecution’s case was not particularly strong; the main evidence, besides the money, was testimony from handwriting experts that the ransom note had been written by Hauptmann. The prosecution also tried to establish a connection between Hauptmann and the type of wood that was used to make the ladder.

Still, the evidence and intense public pressure were enough to convict Hauptmann and he was electrocuted in 1935. In the aftermath of the crime—the most notorious of the 1930s—kidnapping was made a federal offense.