Browsed by
Category: Maninadam

മണിനാദം – ഇടപ്പള്ളി

മണിനാദം – ഇടപ്പള്ളി

മണിമുഴക്കം! മരണദിനത്തിന്റെ മണിമുഴക്കം മധുരം! വരുന്നു ഞാന്‍! അനുനയിക്കുവാനെത്തുമെന്‍കൂട്ടരോ-ടരുളിടട്ടെയെന്നന്ത്യയാത്രാമൊഴി: മറവിതന്നില്‍ മറഞ്ഞു മനസ്സാലെന്‍-മരണഭേരിയടിക്കും സഖാക്കളേ! സഹതപിക്കാത്ത ലോകമേ!-യെന്തിലുംസഹകരിക്കുന്ന ശാരദാകാശമേ! കവനലീലയിലെന്നുറ്റ തോഴരാംകനകതൂലികേ! കാനനപ്രാന്തമേ! മധുരമല്ലാത്തൊരെന്‍ മൗനഗാനത്തില്‍മദതരളമാം മാമരക്കൂട്ടമേ! പിരികയാണിതാ, ഞാനൊരധഃകൃതന്‍കരയുവാനായ്പ്പിറന്നൊരു കാമുകന്‍! മണലടിഞ്ഞു മയങ്ങിക്കിടക്കട്ടെപ്രണയമറ്റതാമീ മണ്‍പ്രദീപകം! അഴകൊഴുകുന്ന ജീവിതപ്പൂക്കളം,വഴിയരികിലെ വിശ്രമത്താവളം, കഴുകനിജ്ജഡം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നകഴുമരം! -ഹാ, ഭ്രമിച്ചു ഞാന്‍ തെല്ലിട! അഴലിലാനന്ദലേശമിട്ടെപ്പൊഴുംമെഴുകി മോടി കലര്‍ത്തുമീ മേടയില്‍ കഴലൊരല്‍പമുയര്‍ത്തിയൂന്നീടുകില്‍വഴുതിവീഴാതിരിക്കില്ലൊരിക്കലും. മലമുകളിലിഴഞ്ഞിഴഞ്ഞേറിടുംമഴമുകിലെന്നപോലെ ഞാനിത്രനാള്‍ സുഖദസുന്ദര സ്വപ്നശതങ്ങള്‍ തന്‍-സുലളിതാനന്ദഗാനനിമഗ്‌നനായ് പ്രതിനിമിഷം നിറഞ്ഞുതുളുമ്പിടുംപ്രണയമാധ്വീലഹരിയില്‍ ലീനനായ് സ്വജനവേഷം ചമഞ്ഞവരേകിടുംസുമമനോഹരസുസ്മിതാകൃഷ്ടനായ് അടിയുറയ്ക്കാതെ മേല്‍പോട്ടുയര്‍ന്നുപോ-യലകടലിന്റെയാഴമളക്കുവാന്‍! മിഴി തുറന്നൊന്നു നോക്കവേ, കാരിരു-മ്പഴികള്‍ തട്ടിത്തഴമ്പിച്ചതാണു ഞാന്‍! തടവെഴാപ്രേമദാരിദ്ര്യബാധയാല്‍തടവുകാരനായ്ത്തീര്‍ന്നവനാണു ഞാന്‍! കുടിലു കൊട്ടാരമാകാനുയരുന്നു;കടലിരമ്പുന്നു കൈത്തോട്ടിലെത്തുവാന്‍; പ്രണയമൊന്നിച്ചിണക്കാനൊരുങ്ങിയാ-ലണിമുറിക്കാനിരുളുമണഞ്ഞിടും! മണിമുഴക്കം! മരണദിനത്തിന്റെമണിമുഴക്കം മധുരം!- വരുന്നു ഞാന്‍! ചിരികള്‍തോറുമെന്‍പട്ടടത്തീപ്പൊരിചിതറിടുന്നോരരങ്ങത്തു നിന്നിനി, വിടതരൂ, മതി പോകട്ടെ ഞാനുമെന്‍-നടനവിദ്യയും മൂകസംഗീതവും! വിവിധ രീതിയിലൊറ്റ നിമിഷത്തില്‍വിഷമമാണെനിക്കാടുവാന്‍, പാടുവാന്‍;…

Read More Read More

മണിനാദം – ഇടപ്പള്ളി

മണിനാദം – ഇടപ്പള്ളി

മണിമുഴക്കം! മരണദിനത്തിന്റെ മണിമുഴക്കം മധുരം! വരുന്നു ഞാന്‍! അനുനയിക്കുവാനെത്തുമെന്‍കൂട്ടരോ-ടരുളിടട്ടെയെന്നന്ത്യയാത്രാമൊഴി: മറവിതന്നില്‍ മറഞ്ഞു മനസ്സാലെന്‍-മരണഭേരിയടിക്കും സഖാക്കളേ! സഹതപിക്കാത്ത ലോകമേ!-യെന്തിലുംസഹകരിക്കുന്ന ശാരദാകാശമേ! കവനലീലയിലെന്നുറ്റ തോഴരാംകനകതൂലികേ! കാനനപ്രാന്തമേ! മധുരമല്ലാത്തൊരെന്‍ മൗനഗാനത്തില്‍മദതരളമാം മാമരക്കൂട്ടമേ! പിരികയാണിതാ, ഞാനൊരധഃകൃതന്‍കരയുവാനായ്പ്പിറന്നൊരു കാമുകന്‍! മണലടിഞ്ഞു മയങ്ങിക്കിടക്കട്ടെപ്രണയമറ്റതാമീ മണ്‍പ്രദീപകം! അഴകൊഴുകുന്ന ജീവിതപ്പൂക്കളം,വഴിയരികിലെ വിശ്രമത്താവളം, കഴുകനിജ്ജഡം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നകഴുമരം! -ഹാ, ഭ്രമിച്ചു ഞാന്‍ തെല്ലിട! അഴലിലാനന്ദലേശമിട്ടെപ്പൊഴുംമെഴുകി മോടി കലര്‍ത്തുമീ മേടയില്‍ കഴലൊരല്‍പമുയര്‍ത്തിയൂന്നീടുകില്‍വഴുതിവീഴാതിരിക്കില്ലൊരിക്കലും. മലമുകളിലിഴഞ്ഞിഴഞ്ഞേറിടുംമഴമുകിലെന്നപോലെ ഞാനിത്രനാള്‍ സുഖദസുന്ദര സ്വപ്നശതങ്ങള്‍ തന്‍-സുലളിതാനന്ദഗാനനിമഗ്‌നനായ് പ്രതിനിമിഷം നിറഞ്ഞുതുളുമ്പിടുംപ്രണയമാധ്വീലഹരിയില്‍ ലീനനായ് സ്വജനവേഷം ചമഞ്ഞവരേകിടുംസുമമനോഹരസുസ്മിതാകൃഷ്ടനായ് അടിയുറയ്ക്കാതെ മേല്‍പോട്ടുയര്‍ന്നുപോ-യലകടലിന്റെയാഴമളക്കുവാന്‍! മിഴി തുറന്നൊന്നു നോക്കവേ, കാരിരു-മ്പഴികള്‍ തട്ടിത്തഴമ്പിച്ചതാണു ഞാന്‍! തടവെഴാപ്രേമദാരിദ്ര്യബാധയാല്‍തടവുകാരനായ്ത്തീര്‍ന്നവനാണു ഞാന്‍! കുടിലു കൊട്ടാരമാകാനുയരുന്നു;കടലിരമ്പുന്നു കൈത്തോട്ടിലെത്തുവാന്‍; പ്രണയമൊന്നിച്ചിണക്കാനൊരുങ്ങിയാ-ലണിമുറിക്കാനിരുളുമണഞ്ഞിടും! മണിമുഴക്കം! മരണദിനത്തിന്റെമണിമുഴക്കം മധുരം!- വരുന്നു ഞാന്‍! ചിരികള്‍തോറുമെന്‍പട്ടടത്തീപ്പൊരിചിതറിടുന്നോരരങ്ങത്തു നിന്നിനി, വിടതരൂ, മതി പോകട്ടെ ഞാനുമെന്‍-നടനവിദ്യയും മൂകസംഗീതവും! വിവിധ രീതിയിലൊറ്റ നിമിഷത്തില്‍വിഷമമാണെനിക്കാടുവാന്‍, പാടുവാന്‍;…

Read More Read More