Category / google+

 • ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽഗൂഗിൾ ഭഗവതിയുടെ അനുഗ്രഹവർഷത്തിനായി കാത്തിരുന്നു ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ അഭിവൃദ്ധികണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് ഭഗവതിയുടെ ഉത്തമ ശ്രദ്ധ പതിയുന്നതിലേക്കാവശ്യമായ വഴിപാടുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.  ഗൂഗിൾ സേർച്ച് ടിപ്സ്.

  Read More
 • ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽ എന്തിനുമേതിനും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്ന സേർച്ച് എഞ്ചിനാണല്ലോ ഗൂഗിൾ സേർച്ച് എഞ്ചിൻ. ഗൂഗിളിൽ സേർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യമാത്രപ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിൾ ചില സൂത്രങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാണിത്. രു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയാനായി ഒരുവൻ ഗൂഗിചെയ്യുന്നത് ഇന്നു യാദൃശ്ചികമായി കണാനിടയായി!! babysitting എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമറിയാനായിരുന്നു ഈ പരാക്രമമത്രയും… കുറച്ചുസമയം നോക്കിനിന്ന ഞാൻ അവനീ സൂത്രം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയുണ്ടായി. നെറ്റിൽ കളിക്കുന്ന പലർക്കും ഇതറിയും; എന്നാലും അറിയാത്തവരും കാണും എന്ന ധാരണയിലാണിതിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ബേബിസിറ്റിങിന്റെ […]

  Read More
 • November 22, 2011 - Rajesh Odayanchal

  do a barrel roll

  ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽഎല്ലാവരും ഗൂഗിൾ.കോം എടുത്തിട്ട്  do a barrel roll എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സേർച്ച് ചെയ്തു നോക്കിയേ!!ഇവിടെ നിന്നും കോപ്പി എടുത്തിട്ടവിടെ പേസ്റ്റിയാൽ മതി…

  Read More
 • November 2, 2011 - Rajesh Odayanchal

  Google Buzz is Going Away!!

  ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽ

  Read More
 • ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽഇതാണു ബസ്സിന്റെ മനശാസ്ത്രം. ഒരു പെണ്ണിന്റെ പേരുകണ്ടാൽ അവിടെ അലച്ചുതല്ലി വീഴുന്ന ആൺ കൂട്ടായ്‌മയുടെ നെറികെട്ട മനശാസ്ത്രം! ഇവിടെ ഞാനും എന്റെ ഫെയ്‌ക്ക് ഐഡിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യം നോക്കുക! അവൾ (എന്റെ ഫെയ്ക്ക് ഐഡി) ഞാൻ (first 1000) മൊത്തം ബസ് പോസ്റ്റ് 398 മൊത്തം ബസ് പോസ്റ്റ് 2500+ മൊത്തം ലൈക്ക് 5412 മൊത്തം ലൈക്ക് 1422 ലൈക്കിയ ആളുകൾ 736 ലൈക്കിയ ആളുകൾ 144 മൊത്തം റീഷെയർ 85 മൊത്തം റീഷെയർ 179

  Read More
 • October 18, 2011 - Rajesh Odayanchal

  My Google Buzz Information

  ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽഅവസാനത്തെ 1000 ബസ്സുകളുടെ ഒരു അവലോകനം 😉 Total Public Posts: 1000 (just last 1000 posts processed.) Posts Per Week: 29.91 Likes: Total Likes: 1404 Like Per Post (LPP): 1.40 Standard Deviation: 2.08 Liked by 143 different people. Reshares: (new!) Reshared posts: 180/1000 posts 18.0% of all posts are reshares. Innovation factor: 0.82 First Post: ഉറക്കം വരുന്നു […]

  Read More
 • ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽ ഗൂഗിൾ ബസ്സും ഗൂഗിൽ പ്ലസ്സും പതിയേ ഒന്നാവുകയാണെന്നു തോന്നുന്നു… ബസ്സിലെ ഫോളോവേഴിന്റേയും ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരുടേയും ലിസ്‌റ്റൊക്കെ ഡിസോർഡറായി കിടക്കുന്നു… മറ്റു സൈറ്റുകളിലെല്ലാം ബസ്സിലേക്ക് കൊടുത്ത ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ പ്ലസ്സിലേക്കായിരിക്കുന്നു!! ബസ്സ് അപ്ഡേറ്റ്സ് വരാം കൊടുത്ത പലസ്ഥലങ്ങലിലും പ്ലസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നു തുടങ്ങി… പ്രിയപ്പെട്ട ബസ്സേ, ഒരുവർഷത്തിലധികം എന്നെ സഹിച്ചതിനു നന്ദി!! നിന്നിലെ യാത്ര സുഗമമായിരുന്നു… അനിവാര്യമായി വേർപാടിന്റെ ഒരു ചെറുനൊമ്പരം എവിടെയോ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു… നിന്റെ മുതലാളിമാർ നിന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനു മുമ്പ്, നിനക്കായ് അവർ ചരമഗീതമെഴുതുന്നതിനു […]

  Read More

April 27, 4977: Universe is created, according to Kepler

Posted on Thursday April 27, 2017 - This Day in World History

On this day in 4977 B.C., the universe is created, according to German mathematician and astronomer Johannes Kepler, considered a founder of modern science. Kepler is best known for his theories explaining the motion of planets.

Kepler was born on December 27, 1571, in Weil der Stadt, Germany. As a university student, he studied the Polish astronomer Nicolaus Copernicus’ theories of planetary ordering. Copernicus (1473-1543) believed that the sun, not the earth, was the center of the solar system, a theory that contradicted the prevailing view of the era that the sun revolved around the earth.

In 1600, Kepler went to Prague to work for Danish astronomer Tycho Brahe, the imperial mathematician to Rudolf II, emperor of the Holy Roman Empire. Kepler’s main project was to investigate the orbit of Mars. When Brahe died the following year, Kepler took over his job and inherited Brahe’s extensive collection of astronomy data, which had been painstakingly observed by the naked eye. Over the next decade, Kepler learned about the work of Italian physicist and astronomer Galileo Galilei (1564-1642), who had invented a telescope with which he discovered lunar mountains and craters, the largest four satellites of Jupiter and the phases of Venus, among other things. Kepler corresponded with Galileo and eventually obtained a telescope of his own and improved upon the design. In 1609, Kepler published the first two of his three laws of planetary motion, which held that planets move around the sun in ellipses, not circles (as had been widely believed up to that time), and that planets speed up as they approach the sun and slow down as they move away. In 1619, he produced his third law, which used mathematic principles to relate the time a planet takes to orbit the sun to the average distance of the planet from the sun.

Kepler’s research was slow to gain widespread traction during his lifetime, but it later served as a key influence on the English mathematician Sir Isaac Newton (1643-1727) and his law of gravitational force. Additionally, Kepler did important work in the fields of optics, including demonstrating how the human eye works, and math. He died on November 15, 1630, in Regensberg, Germany. As for Kepler’s calculation about the universe’s birthday, scientists in the 20th century developed the Big Bang theory, which showed that his calculations were off by about 13.7 billion years.