Category / copyright

 • ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽഇന്റർനെറ്റിലുടെ ഫയലുകൾ കൈമാറാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ടോറന്റ്. സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാൽ വെബ്പേജുകൾ ഇന്റെർനെറ്റിൽ കാണാനുപയോഗിക്കുന്ന HTTP പോലെയോ, ഫയൽ കൈമാറ്റത്തിനുതന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന FTP പോലെയോ ഉള്ള ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ ആണിത്. കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫയലിനെ നിരവധി ചെറു പാക്കറ്റുകളായി വിഭജിച്ച്, അനേകം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പരസ്പരം ഈ പാക്കറ്റുകൾ കൈമാറിയാണ് ഇതു സാധ്യമാകുന്നത്.

  Read More
 • ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽ ഷാജികുമാറിന്റെ ബസ്സിലേക്ക്… ചില മലയാള ചിത്രങ്ങളും അവയുടെ മുന്‍ ആധാരങ്ങളും… 1 ചന്ദ്രലേഖ (1997)- You were sleeping(1995) 2 ബൂയിംഗ് ബൂയിംഗ് (1985)- Boeing Boeing(1965) 3 വെട്ടം (2004)- French Kiss(1995) 4 താളവട്ടം (1986)-One flew over the cockoo’s nest(1975) 5 കാക്കക്കുയില്‍ (2001)- A fish called wanda(1988) 6 വെള്ളാനകളുടെ നാട് (1988)- Yours; Mine and Ours(1968) 7 ഉദയനാണ് താരം(2005)-Bowfinger(1999) 8 ബിഗ്‌ ബി […]

  Read More
 • September 19, 2011 - Rajesh Odayanchal

  ബെഞ്ച്മാർക്കിങ്!!

  ഡൗൺലോഡ്/പ്രിന്റ്/മെയിൽ 2007 – ഇൽ കരിയർനെറ്റ് ടെക്‌നോളജി എന്ന കമ്പനിയിൽ ചേർന്ന ശേഷം എന്നോട്  പറഞ്ഞ പണികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് പുതുക്കിപ്പണിയുക എന്നതായിരുന്നു… കമ്പനി സൈറ്റിനു വേണ്ടി ഒരുമാസമെടുത്ത് നല്ലൊരു ടെമ്പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി, അതിനുവേണ്ട ഇമേജുകൾ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു, കണ്ടന്റ് റൈറ്റേർസിനെ തോണ്ടിത്തോണ്ടി അത്യാവശ്യം വേണ്ട കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഡമ്മി സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അന്നത്തേ ആ സൈറ്റിന് എനിക്ക് സ്പോട്ട് അവാർഡെന്ന അംഗീകാരവും കിട്ടി. പിന്നീട് കമ്പനിയിൽ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ മാനേജേർസും […]

  Read More

April 27, 4977: Universe is created, according to Kepler

Posted on Thursday April 27, 2017 - This Day in World History

On this day in 4977 B.C., the universe is created, according to German mathematician and astronomer Johannes Kepler, considered a founder of modern science. Kepler is best known for his theories explaining the motion of planets.

Kepler was born on December 27, 1571, in Weil der Stadt, Germany. As a university student, he studied the Polish astronomer Nicolaus Copernicus’ theories of planetary ordering. Copernicus (1473-1543) believed that the sun, not the earth, was the center of the solar system, a theory that contradicted the prevailing view of the era that the sun revolved around the earth.

In 1600, Kepler went to Prague to work for Danish astronomer Tycho Brahe, the imperial mathematician to Rudolf II, emperor of the Holy Roman Empire. Kepler’s main project was to investigate the orbit of Mars. When Brahe died the following year, Kepler took over his job and inherited Brahe’s extensive collection of astronomy data, which had been painstakingly observed by the naked eye. Over the next decade, Kepler learned about the work of Italian physicist and astronomer Galileo Galilei (1564-1642), who had invented a telescope with which he discovered lunar mountains and craters, the largest four satellites of Jupiter and the phases of Venus, among other things. Kepler corresponded with Galileo and eventually obtained a telescope of his own and improved upon the design. In 1609, Kepler published the first two of his three laws of planetary motion, which held that planets move around the sun in ellipses, not circles (as had been widely believed up to that time), and that planets speed up as they approach the sun and slow down as they move away. In 1619, he produced his third law, which used mathematic principles to relate the time a planet takes to orbit the sun to the average distance of the planet from the sun.

Kepler’s research was slow to gain widespread traction during his lifetime, but it later served as a key influence on the English mathematician Sir Isaac Newton (1643-1727) and his law of gravitational force. Additionally, Kepler did important work in the fields of optics, including demonstrating how the human eye works, and math. He died on November 15, 1630, in Regensberg, Germany. As for Kepler’s calculation about the universe’s birthday, scientists in the 20th century developed the Big Bang theory, which showed that his calculations were off by about 13.7 billion years.