Archives / July 2012

 • മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ലോഗോ( Malayalam Wikipedia Logo) സേർച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പതിവായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ പഴയ ലോഗോ ആണെന്നു കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയെ കുറിച്ച് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും വാർത്തകൾ കൊടുക്കുന്ന മിക്ക പത്രങ്ങളിൽ വരുന്ന ലോഗോകളും ഇപ്പോഴും പഴയതു തന്നെയാണ്. എന്നാൽ വിക്കിപീഡിയ കോമൺസിൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ വിവിധ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായുള്ള ലോഗോകൾ ലഭ്യമാണ്. അവയുടെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു കാണുക: മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ലോഗോ – വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ളത് വെബിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia-logo-v2-ml_web.png […]

  Read More
 • എത്രയൊക്കെ പുരോഗമിച്ചിട്ടും ഐടി ഇത്രയൊക്കെ വളർച്ചനേടിയിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അടിസ്ഥാന നികുതി പിരിവൊന്നും ഇനിയും കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്‌ഡ് ആയിട്ടില്ല! ടെക്നോപാർക്കുകളും സ്മാർട് സിറ്റികളും ജില്ലതോറും കെട്ടാനുള്ള പുറപ്പാടിലാണ് മാറിവരുന്ന ഗവണ്മെന്റുകളുടെ ഉത്സാഹം. അത്യാവശ്യമായി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട നിരവധി മേഖലകൾ ഗവണ്മെന്റിന്റേതായിട്ടുണ്ട്. കറന്റ് ചാർജ് അടയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനം, വിവിധ നികുതികൾ അടയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനം എന്നിങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ തീരില്ല. ഒരു ഇരുപതു സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട് അങ്ങ് നാട്ടിൽ. വീട്ടിപ്പോയപ്പോൾ അമ്മ “നികുതിയടച്ച കടലാസ്” – റെസിപ്റ്റ്- എടുത്തു തന്നിട്ടു പറഞ്ഞു പോയി […]

  Read More
 • മലയാളം വിക്കിപീഡിയയും മലയാളം വിക്കിസമൂഹവും മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ വിക്കിസമൂഹങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായി തീർന്ന ചില മേഖലകൾ: ഓരോ ലേഖനങ്ങളിലും ഏറ്റവും അധികം മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ നിരന്തരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ വിക്കിപീഡിയ പുതിയ എഴുത്തുകാർക്കുവേണ്ടി വിക്കിപഠനശിബിരം, വിക്കിസംഗമങ്ങൾ എന്നിവ തുടർച്ചയായി നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ വിക്കിസമൂഹം സൗജന്യമായി വിക്കിപീഡിയ സി.ഡി, വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സി. ഡി തുടങ്ങിയവ നിർമ്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്ത ഏക ഇന്ത്യൻ വിക്കി സമൂഹം ഭാഷാതലത്തിൽ സ്വതന്ത്രവും സമ്പൂർണ്ണവുമായി ഒരു വിക്കി കോൺഫറൻസ് നടത്തി വിജയിപ്പിച്ച ഏക ഇന്ത്യൻ […]

  Read More
 • മലയാളം വിക്കിപീഡിയ 25,000 ലേഖനങ്ങൾ എന്ന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടു മലയാളത്തിലെ സ്വതന്ത്ര ഓൺലൈൻ വിജ്ഞാനകോശമായ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ25,000 ലേഖനങ്ങൾ എന്ന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടു. 2012 ജൂലൈ 23-നാണ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയ 25000 ലേഖനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചത്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ ഉയർന്ന സാങ്കേതികപദവികൾ വഹിക്കുന്നവർ മുതൽ കേരളത്തിലെ കൊച്ചുഗ്രാമങ്ങളിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ വരെയുള്ള അറിവു് ആർജ്ജിക്കാനും പങ്കുവെക്കാനും തൽപ്പരരായ, അതോടൊപ്പം, മലയാളഭാഷയെ ആത്മാർത്ഥമായും സ്നേഹിക്കുന്ന നിരവധി പേർ കഴിഞ്ഞ പത്തോളം വർഷങ്ങൾ പ്രതിഫലേച്ഛയില്ലാതെ നടത്തിയ പ്രയത്നം ആണു് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയെ […]

  Read More
 • July 24, 2012 - Rajesh Odayanchal

  ഗണേശസ്തുതി!

  ഗണനായകായ ഗണദൈവതായ ഗണാധ്യക്ഷായ ധീമഹിഗുണശരീരായ ഗുണമന്ദിതായ ഗുണേശാനായ ധീമഹിഗുണാതിതായ ഗുണാധീശായ ഗുണപ്രവിഷ്ടായ ധീമഹി ഏകദന്തായ വക്രതുണ്ടായ ഗൌരീതനയായ ധീമഹിഗജേശാനായ ബാലചന്ദ്രായ ശ്രീഗണേശായ ധീമഹി{ഏകദന്തായ വക്രതുണ്ടായ ഗൌരീതനയായ ധീമഹിഗജേശാനായ ബാലചന്ദ്രായ ശ്രീഗണേശായ ധീമഹി}-കോറസ് ഗാനചതുരായ ഗാനപ്രാണായ ഗാനാന്തരാത്മനേഗാനോത്സുഖായ ഗാനമത്തായ ഗാനോത്സുഖമനസേ ഗുരുപുജീതായ ഗുരുദൈവതായ ഗുരുകുലസ്ഥായീനേഗുരുവിക്രമായ ഗുഹ്യപ്രവരായ ഗുരവേ ഗുണഗുരവേ ഗുരുദൈത്യ കലക്ഷേത്രേ ഗുരുധര്‍‌മ്മസദാരാഖ്യായഗുരുപുത്ര പരീത്രാത്രേ ഗുരു പാഖംഡ ഖംഡകായ ഗീതസാരായ ഗീതതത്ത്വായ ഗീതഗോത്രായ ധീമഹിഗുഢഗുല്ഫായ ഗംധമത്തായ ഗോജയപ്രദായ ധീമഹിഗുണാതീതായ ഗുണാധീശായ ഗുണപ്രവിഷ്ടായ ധീമഹി ഏകദന്തായ വക്രതുണ്ടായ ഗൌരീതനയായ ധീമഹിഗജേശാനായ […]

  Read More
 • ഗംഗേ! മഹാമംഗളേ… അമ്മേ! ജഗത്കാരിണീ…കനിവോടു കൈക്കൊള്ളണേ… എന്നാത്മമന്ത്രാരതി…നിന്നലിവിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ ആത്മാവിലേതോപുനർജന്മസൂര്യോദയം… സൂര്യോദയം കൈലാസമന്ദാകിനീ…. കൈവല്യസന്ദായിനീ…ഇനിയൊന്നു കേൾക്കില്ലയോ…പ്രാണന്റെ വനരോദനം..അമരശിവമൗലിയിൽ കാലഹിമബിന്ദുവായ് പൊഴിയുന്ന സാഫല്യമേ…. സാഫല്യമേ…ഗംഗേ! മഹാമംഗളേ… അമ്മേ! ജഗത്കാരിണീ…. ശ്രീരുദ്രതീർഥാത്മികേ… നിന്നഴകളിൽ ചേർക്കുകെൻ പൈതൃകം…വാരാണസീപുണ്യമേ… കൈയേൽക്കുകീ ജന്മമാം മൺകുടം…നീ ദേവഭൂമിയുടെ സീമന്തരേഖ..മാതൃത്വമണിയുന്ന മാംഗല്യസൂത്രംനീ ദേവഭൂമിയുടെ സീമന്തരേഖ..മാതൃത്വമണിയുന്ന മാംഗല്യസൂത്രംഎങ്ങു നീ മറയുന്നു നീഹാരഗംഗേഎന്തു നീ തേടുന്നു വാത്സല്യ ഗംഗേ…എങ്ങു നീ മറയുന്നു നീഹാരഗംഗേഎന്തു നീ തേടുന്നു വാത്സല്യഗംഗേ…ഗംഗേ! മഹാമംഗളേ… അമ്മേ! ജഗത്കാരിണീ…. ഭാഗീരഥീതീരമേ… കേഴുന്ന രാധാമുഖം നിൻ മുഖംഒഴുകുന്ന കാരുണ്യമേ… […]

  Read More
 • തിരിഞ്ഞുനോട്ടംതൊണ്ണൂറ് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പുള്ള മലബാറിലെ ജനജീവിതം ഏതവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ . 100 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് നമ്മൾ ആരായിരുന്നുവെന്നും ഇന്നു നമ്മൾ എത്രമാത്രം മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നുവെന്നും ഈ ചിത്രങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദവും കൗതുകകരവും ആണിവ, പഴയ കാലത്തെ തൊഴിൽ, സംസ്കാരം, ഭൂപ്രകൃതി, വേഷഭൂഷാദികൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇതിൽ ദൃശ്യമാണ്. ജാതിഭേദവും തൊഴിലും ജനജീവിതത്തിലുള്ള സ്വാധീനം ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി കാണാം, കാലമെത്ര മാത്രം മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ട് ഈ ദൃശ്യവിരുന്ന്. സതേണ്‍ കാലിഫോര്‍ണിയ യൂണിവേഴ്സ്റ്റി ഡിജിറ്റല്‍ […]

  Read More
 • - Rajesh Odayanchal

  Windows

  Key Board Short Cuts CTRL+C (Copy) CTRL+X (Cut) … CTRL+V (Paste) CTRL+Z (Undo) DELETE (Delete) SHIFT+DELETE (Delete the selected item permanently without placing the item in the Recycle Bin) CTRL while dragging an item (Copy the selected item) CTRL+SHIFT while dragging an item (Create a shortcut to the selected item) F2 key (Rename the selected […]

  Read More
 • July 21, 2012 - Rajesh Odayanchal

  അയ്യപ്പസ്തുതി

  അഖിലഭുവനദീപം, ഭക്തചിന്താബ്‌ജ സൂനംസുരമുനിഗണസേവ്യം, തത്വമസ്യാദി ലക്ഷ്യംഹരിഹരസുതമീശം, താരകബ്രഹ്മരൂപംശബരിഗിരിനിവാസം, ഭാവയേ ഭൂതനാഥം ശ്രീ ശങ്കരനന്ദനം ഹരിസുതം കൗമാരമാരാഗ്രജംചാപം പുഷ്പശരാന്വിതം മദഗജാരൂഡം സുരക്താംബരംഭൂതപ്രേതപിശാചവന്ദിത പദം ശ്‌മശ്രുസ്വയാലംകൃതംപാര്‍ശ്വേ പുഷ്‌കല പൂര്‍ണ്ണകാമിനിയുതം ശാസ്താരമീശം ഭജേ മഹാരണ്യ മന്‍ മാനസാന്തര്‍ നിവാസന്‍അഹങ്കാരദുര്‍വാര ഹിംസ്രാന്‍ മൃഗാദിന്‍നിഹന്തം കിരാതാവതാരം ചരന്തംപരം ജ്യോതിരൂപം ഭജേ ഭൂതനാഥം

  Read More
 • ശംഖുപുഷ്‌പം കണ്ണെഴുതുമ്പോള്‍ശകുന്തളേ നിന്നെ ഓര്‍മ്മ വരുംശാരദസന്ധ്യകള്‍ മരവുരി ഞൊറിയുമ്പോള്‍ശകുന്തളേ നിന്നെ ഓര്‍മ്മ വരുംശകുന്തളേ … ശകുന്തളേ … മാനത്തെ വനജ്യോത്സ്‌ന നനയ്‌ക്കുവാന്‍ പൗര്‍ണ്ണമിമണ്‍കുടം കൊണ്ടുനടക്കുമ്പോള്‍നീലക്കാര്‍മുകില്‍ കരിവണ്ടു മുരളുമ്പോള്‍ നിന്നെക്കുറിച്ചെനിക്കോര്‍മ്മ വരുംശകുന്തളേ … ശകുന്തളേ… താമരയിലയില്‍ അരയന്നപ്പെണ്‍കൊടികാമലേഖനമെഴുതുമ്പോള്‍നീലക്കാടുകള്‍ മലര്‍മെത്ത വിരിക്കുമ്പോള്‍നിന്നെക്കുറിച്ചെനിക്കോര്‍മ്മ വരുംനിന്നെക്കുറിച്ചെനിക്കോര്‍മ്മ വരുംശകുന്തളേ… ശകുന്തളേ…

  Read More

April 28, 1945: Benito Mussolini executed

Posted on Friday April 28, 2017 - This Day in World History

On this day in 1945, “Il Duce,” Benito Mussolini, and his mistress, Clara Petacci, are shot by Italian partisans who had captured the couple as they attempted to flee to Switzerland.

The 61-year-old deposed former dictator of Italy was established by his German allies as the figurehead of a puppet government in northern Italy during the German occupation toward the close of the war. As the Allies fought their way up the Italian peninsula, defeat of the Axis powers all but certain, Mussolini considered his options. Not wanting to fall into the hands of either the British or the Americans, and knowing that the communist partisans, who had been fighting the remnants of roving Italian fascist soldiers and thugs in the north, would try him as a war criminal, he settled on escape to a neutral country.

He and his mistress made it to the Swiss border, only to discover that the guards had crossed over to the partisan side. Knowing they would not let him pass, he disguised himself in a Luftwaffe coat and helmet, hoping to slip into Austria with some German soldiers. His subterfuge proved incompetent, and he and Petacci were discovered by partisans and shot, their bodies then transported by truck to Milan, where they were hung upside down and displayed publicly for revilement by the masses.