Archives / February 2010

 • നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വൈറസുകളില്‍‌ നിന്നും രക്ഷിക്കുകയെന്നത്‌ വളരെ ഗൗരവമര്‍‌ഹിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണിന്ന്. പെന്‍‌ഡ്രൈവുകളുടെ ഉപയോഗമൂലവും‌ ഇന്റെര്‍‌നെറ്റിലൂടെയും‌ ഒക്കെയായി കമ്പ്യൂട്ടറിലെത്തുന്ന വൈറസുകളുടെ എണ്ണം‌ ക്രമാതീതമായി വര്‍‌ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള വൈറസ്സുകളുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവര്‍‌ത്തനങ്ങളെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുക മുതല്‍‌ ഒരാളുടെ ബാങ്ക്‌ അകൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം‌ ചോര്‍‌ത്തിയെടുക്കാന്‍‌ പറ്റുന്ന വൈറസ്സു വരെ ഇതില്‍‌ പെടും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍‌ മികച്ച ഏതെങ്കിലും‌ ഒരു anti-virus software നിര്‍‌ബന്ധമായും‌ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭാഗ്യമെന്നു പറയട്ടെ, മാര്‍‌ക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും‌ നല്ല anti-virus -കള്‍‌ എല്ലാം‌ തന്നെ നമ്മുടെ […]

  Read More
 • February 20, 2010 - Rajesh Odayanchal

  It is really interesting..!

  Some really funny GIF Animations

  Read More
 • February 18, 2010 - Rajesh Odayanchal

  An Introduction to the Theyyam – A Ritual Art

  Theyyam and Thira are among the most important of the rural performance rituals. The specialty of Theyyam is that their very guise is taken as godly. Thira, however, is a human impersonation of god to appease the latter. Thira prioritizes ‘dance’, whereas Theyyam gives predominance to the specific make-up. Etymologically, ‘Theyyam’ has its origin in […]

  Read More
 • February 11, 2010 - Rajesh Odayanchal

  That’s Google Buzz…!

  Google’s latest social media experiment came to life on Tuesday in the form of Google Buzz(a social media sharing service built into your Gmail window.) Buzz will let you share photos, links, videos, and status updates through your Gmail inbox or your mobile device’s Web browser. The product was announced on February 9 and promoted […]

  Read More
 • February 8, 2010 - Rajesh Odayanchal

  web designing paradigm

  fdsf

  Read More
 • February 5, 2010 - Rajesh Odayanchal

  A New Birth…!

  Hi friends, Welcome to my first post. This is a first entry on my new site – Chayilyam.com, through this site I would be expressing my thoughts, the folk culture of Malabar (Kerala). In addition, I have also incorporated some cherished stories which touched my heart. Thus, Chayilyam.com will be a complete the portfolio of […]

  Read More

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/chayicnl/public_html/wp-content/themes/odayanchal/includes/serverclasses.php on line 22

May 25, 1977: Star Wars opens

Posted on Friday May 25, 2018 - This Day in World History

On this day in 1977, Memorial Day weekend opens with an intergalactic bang as the first of George Lucas’ blockbuster Star Wars movies hits American theaters.

The incredible success of Star Wars–it received seven Oscars, and earned $461 million in U.S. ticket sales and a gross of close to $800 million worldwide–began with an extensive, coordinated marketing push by Lucas and his studio, 20th Century Fox, months before the movie’s release date. “It wasn’t like a movie opening,” actress Carrie Fisher, who played rebel leader Princess Leia, later told Time magazine. “It was like an earthquake.” Beginning with–in Fisher’s words–“a new order of geeks, enthusiastic young people with sleeping bags,” the anticipation of a revolutionary movie-watching experience spread like wildfire, causing long lines in front of movie theaters across the country and around the world.

With its groundbreaking special effects, Star Wars leaped off screens and immersed audiences in “a galaxy far, far away.” By now everyone knows the story, which followed the baby-faced Luke Skywalker (Mark Hamill) as he enlisted a team of allies–including hunky Han Solo (Harrison Ford) and the robots C3PO and R2D2–on his mission to rescue the kidnapped Princess Leia from an Evil Empire governed by Darth Vader. The film made all three of its lead actors overnight stars, turning Fisher into an object of adoration for millions of young male fans and launching Ford’s now-legendary career as an action-hero heartthrob.

Star Wars was soon a bona-fide pop culture phenomenon. Over the years it has spawned five more feature films, five TV series and an entire industry’s worth of comic books, toys, video games and other products. Two big-screen sequels, The Empire Strikes Back (1980) and The Return of the Jedi (1983), featured much of the original cast and enjoyed the same success–both critical and commercial–as the first film. In 1999, Lucas stretched back in time for the fourth installment, Star Wars Episode I: The Phantom Menace, chronologically a prequel to the original movie. Two other prequels, Attack of the Clones (2002) and Revenge of the Sith (2005) followed.

The latter Star Wars movies featured a new cast–including Ewan McGregor, Liam Neeson, Natalie Portman and Hayden Christensen–and have generally failed to earn the same amount of critical praise as the first three films. They continue to score at the box office, however, with Revenge of the Sith becoming the top-grossing film of 2005 in the United States and the second worldwide.