ശംഖുപുഷ്‌പം കണ്ണെഴുതുമ്പോള്‍

ശംഖുപുഷ്‌പം കണ്ണെഴുതുമ്പോള്‍

ശംഖുപുഷ്‌പം കണ്ണെഴുതുമ്പോള്‍
ശകുന്തളേ നിന്നെ ഓര്‍മ്മ വരും
ശാരദസന്ധ്യകള്‍ മരവുരി ഞൊറിയുമ്പോള്‍
ശകുന്തളേ നിന്നെ ഓര്‍മ്മ വരും
ശകുന്തളേ … ശകുന്തളേ …

മാനത്തെ വനജ്യോത്സ്‌ന നനയ്‌ക്കുവാന്‍ പൗര്‍ണ്ണമി
മണ്‍കുടം കൊണ്ടുനടക്കുമ്പോള്‍
നീലക്കാര്‍മുകില്‍ കരിവണ്ടു മുരളുമ്പോള്‍
നിന്നെക്കുറിച്ചെനിക്കോര്‍മ്മ വരും
ശകുന്തളേ … ശകുന്തളേ…

താമരയിലയില്‍ അരയന്നപ്പെണ്‍കൊടി
കാമലേഖനമെഴുതുമ്പോള്‍
നീലക്കാടുകള്‍ മലര്‍മെത്ത വിരിക്കുമ്പോള്‍
നിന്നെക്കുറിച്ചെനിക്കോര്‍മ്മ വരും
നിന്നെക്കുറിച്ചെനിക്കോര്‍മ്മ വരും
ശകുന്തളേ… ശകുന്തളേ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *