വൺ ഡേ ട്രിപ്പ്

വൺ ഡേ ട്രിപ്പ്

നാളെ ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പുണ്ട്, ഇവിടേക്ക്…   ഒന്നു പോയിനോക്കാം. മുമ്പൊരിക്കൽ ഇവരുടെ മറ്റൊരു റിസോർട്ടിൽ പോയതിന്റെ കാര്യം അൽപം രസാവഹമായിരുന്നു. ഇവിടേയും വല്ലതും തടയുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *