വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ; വിവാഹമോചനം കേരളത്തിൽ!!

വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ; വിവാഹമോചനം കേരളത്തിൽ!!

പ്രധാന പ്രശ്നം ഈഗോ ആണത്രേ!!
അതുമാത്രമായിരിക്കുമോ!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *