വിക്കി കോൺഫറൻസ് ഇന്ത്യ

വിക്കി കോൺഫറൻസ് ഇന്ത്യ

കൂട്ടരേ,
ഞാൻ ഇവിടെയാണ്, സീ ഗ്രീൻ ഹോട്ടലിൽ… നിങ്ങളോ?
ദാദറിൽ 17നു രാവിലെ  6.30 നു എത്തും…
അവിടുന്ന് 11 കി.മി. ദൂരമേ ഉള്ളൂ എന്നു തോന്നുന്നു…
ഇനി അവിടെ വെച്ച് കാണാം –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *