ലോകമാതൃഭാഷാദിനം

ലോകമാതൃഭാഷാദിനം

ഇന്ന് ലോകമാതൃഭാഷാദിനം
ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുന്ന, മലയാളിത്തത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ അശംസകൾ!!
എല്ലാവരും മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ചേർന്ന് ഇതാഘോഷിക്കുക!!

മനോരമ വാർത്ത

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *