മലർവാടിയിൽ ഞാനൊരു ഭ്രമരം; സഖി, നീയൊരനാവൃത കുസുമം

മലർവാടിയിൽ ഞാനൊരു ഭ്രമരം; സഖി, നീയൊരനാവൃത കുസുമം

പൂവലൻമാർക്കൊരു വഴികാട്ടി!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *