മലയാളം സ്മാരകങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു!

മലയാളം സ്മാരകങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു!

സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ പുതിയെരു പദ്ധതിയുമായി മലയാളം വിക്കപീഡിയ!!
മലയാളം സ്മാരകങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു!
 ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള കോട്ടകളേയും സ്മാരകങ്ങളേയും അതുപോലുള്ള മറ്റു സ്ഥലങ്ങളുടേയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനായി മലയാളം വിക്കിപീഡിയ രൂപം നൽകിയ പുതിയൊരു പദ്ധതിയാണിത്. താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും അവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ലേഖനങ്ങൾ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ  തുടങ്ങുകയോ ഉള്ളവ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി. അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ  ഇതിൽ  ഏതിലെങ്കിലും പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

 • കോട്ടകൾ
 • പ്രതിമകൾ
 • പഴയ ആശ്രമങ്ങൾ
 • പഴയ കലാക്ഷേത്രങ്ങൾ
 • പ്രധാന മണ്ഡപങ്ങൾ
 • കൊട്ടാരങ്ങൾ
 • ദേവാലയങ്ങൾ
 • സ്മാരകമന്ദിരങ്ങൾ
 • വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾ
 • ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയങ്ങൾ
 • അണക്കെട്ടുകൾ
 • ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റു സംഗതികൾ
പദ്ധതിയെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണവിവരങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു:
ലിങ്ക്:ml.wikipedia.org/wiki/wikipedia:Malayalam_Loves_Monuments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *