മറയുന്ന മലയാളിത്തങ്ങള്‍‌

മറയുന്ന മലയാളിത്തങ്ങള്‍‌

 • ഓല കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വാച്ച്‌
 • Marunna kerala thanima
 • ഓലപീപ്പി
 • ഓല പീപ്പി | oola peeppi
 • ഓലപ്പാമ്പ്‌
 • ഓല പാമ്പ് | Oola paambu
 • ഓലതിരിപ്പ്‌
 • ഓല തിരിപ്പ് | oola thirippu
 • മച്ചിങ്ങാകിലുക്കി
 • മച്ചിങ്ങ കിലുക്കി | machinga kilukki
 • പ്ലാവില കോരി
 • പ്ലാവില കോരി | Plavila kori

4 thoughts on “മറയുന്ന മലയാളിത്തങ്ങള്‍‌

 1. പ്ലവില കോരി ഇങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാക്കുക. ഇത് മടക്കികുത്തുക വലതുവശത്താണ്. ഇടതുവശത്തല്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *