പ്രണയം കണ്ടുപിടിച്ചതാര്??

പ്രണയം കണ്ടുപിടിച്ചതാര്??

ടുണ്ടുമോൾ: പ്രണയം കണ്ടുപിടിച്ചതാരാണ്?
ടിന്റുമോൻ: ചൈനാക്കാർ!!
ടുണ്ടുമോൾ: അതെന്താ?
ടിന്റുമോൻ: യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയോ ഉറപ്പോ ഗുണമേന്മയോ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *