പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ…

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ…

പരീക്ഷണത്തിന്റെയും,
ത്യാഗത്തിന്‍റെയും ചരിത്രം നമ്മെ ഓര്‍മിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് 
സ്നേഹത്തിന്‍റെയും ആത്മസമര്‍പ്പണത്തിന്‍റെയും 
സ്മരണകളുണര്‍ത്തി വീണ്ടുമൊരു ബലി പെരുനാൾ… 
എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ…


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *