പത്തിലെത്തുന്ന മലയാളം വിക്കിപീഡിയ!

പത്തിലെത്തുന്ന മലയാളം വിക്കിപീഡിയ!

കേരള പ്രസ് അക്കാഡമിയുടെ മീഡിയ എന്ന മാഗസിനില്‍ വന്ന വിക്കിപീഡിയയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു. എല്ലാവരും വായിക്കുമല്ലോ!
chayilyam.com/wikipedia/article.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *