നിങ്ങള്‍ മനുഷ്യന്മാര്‍ ഞങ്ങള്‍ കഴുകൻമാരല്ലോ

നിങ്ങള്‍ മനുഷ്യന്മാര്‍ ഞങ്ങള്‍ കഴുകൻമാരല്ലോ

വൃത്തി – കുഞ്ഞുണ്ണിക്കവിത

കഴുകാ നീ മുഖം കഴുകാത്തതെന്തേ?
ശവം തിന്നുമോർ മുഖം കഴുകുന്നതെന്തിന്
അതു ശരിയല്ല മനുഷ്യന്മാര്‍ ഞങ്ങള്‍
ശവം തിന്നും, മുഖം കഴുകി നന്നായി-
ത്തുടച്ചു പൗഡറങ്ങിടുകയും ചെയ്യും
അതുശരി, നിങ്ങള്‍ മനുഷ്യന്മാര്‍
ഞങ്ങള്‍ കഴുകന്മാരല്ലോ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *