നാട്ടുമ്പുറത്തെ ആ കാരണവർ!!

നാട്ടുമ്പുറത്തെ ആ കാരണവർ!!

രസികത്വം നിറഞ്ഞ അഭിനയ ശൈലി കൊണ്ടും നര്‍മം തുളുമ്പുന്ന സംഭാഷണം കൊണ്ടും മലയാളികളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ശങ്കരാടി എന്ന കാരണവര്‍ കടന്നുപോയിട്ട് ഒക്ടോബര്‍ 9ന് പത്തു വര്‍ഷം തികഞ്ഞു. ബഹുമുഖമായ ശങ്കരാടിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെകുറിച്ച് വിശദമായി മനോരമയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *