നമുക്കും മലയാളം പഠിക്കാം!!

നമുക്കും മലയാളം പഠിക്കാം!!

ഖേദം = ദുഖം, ദാരിദ്ര്യം. ലിങ്ക് ഇവിടെ…
ദുഃഖം = മനോവേദന, സങ്കടം. ഇതാണു ലിങ്ക്…

മനോരമ വാർത്ത , മാതൃഭൂമി വാർത്ത

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *