താൻ തീർത്ത വറചട്ടിയിൽ വീണു താനേ പുകഞ്ഞവൻ…

താൻ തീർത്ത വറചട്ടിയിൽ വീണു താനേ പുകഞ്ഞവൻ…

കനവായിരുന്നുവോ ഗാന്ധി
കഥയായിരുന്നുവോ ഗാന്ധി
നാൾവഴിയിലിവനിന്നു നാമമില്ല
നാട്ടുനടവഴിയിലീ ഉരുവമോർമ്മയില്ല
എന്നാലുമെൻ നിലവിളിക്കുള്ളിലെ കണ്ണീരിലൂറുന്നു ഗാന്ധി…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *