November 10, 2011 - Rajesh Odayanchal

ചിത്രഗുപ്‌തനു മുന്നിൽ സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സ്

സ്വർഗസ്ഥനായ ആപ്പിൾ ഉടമസ്ഥൻ സ്റ്റീവ്  ജോബ്‌സ് ചിത്രഗുപ്‌തനു മുന്നിൽ ഭവ്യതയോടെ:

Steve jobs / ചിത്രഗുപ്‌തൻ / സ്റ്റീവ് ജോബ്സ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *