ഗണേശസ്തുതി!

ഗണേശസ്തുതി!

ഗണനായകായ ഗണദൈവതായ ഗണാധ്യക്ഷായ ധീമഹി
ഗുണശരീരായ ഗുണമന്ദിതായ ഗുണേശാനായ ധീമഹി
ഗുണാതിതായ ഗുണാധീശായ ഗുണപ്രവിഷ്ടായ ധീമഹി

ഏകദന്തായ വക്രതുണ്ടായ ഗൌരീതനയായ ധീമഹി
ഗജേശാനായ ബാലചന്ദ്രായ ശ്രീഗണേശായ ധീമഹി
{ഏകദന്തായ വക്രതുണ്ടായ ഗൌരീതനയായ ധീമഹി
ഗജേശാനായ ബാലചന്ദ്രായ ശ്രീഗണേശായ ധീമഹി}-കോറസ്

ഗാനചതുരായ ഗാനപ്രാണായ ഗാനാന്തരാത്മനേ
ഗാനോത്സുഖായ ഗാനമത്തായ ഗാനോത്സുഖമനസേ

ഗുരുപുജീതായ ഗുരുദൈവതായ ഗുരുകുലസ്ഥായീനേ
ഗുരുവിക്രമായ ഗുഹ്യപ്രവരായ ഗുരവേ ഗുണഗുരവേ

ഗുരുദൈത്യ കലക്ഷേത്രേ ഗുരുധര്‍‌മ്മസദാരാഖ്യായ
ഗുരുപുത്ര പരീത്രാത്രേ ഗുരു പാഖംഡ ഖംഡകായ

ഗീതസാരായ ഗീതതത്ത്വായ ഗീതഗോത്രായ ധീമഹി
ഗുഢഗുല്ഫായ ഗംധമത്തായ ഗോജയപ്രദായ ധീമഹി
ഗുണാതീതായ ഗുണാധീശായ ഗുണപ്രവിഷ്ടായ ധീമഹി

ഏകദന്തായ വക്രതുണ്ടായ ഗൌരീതനയായ ധീമഹി
ഗജേശാനായ ബാലചന്ദ്രായ ശ്രീഗണേശായ ധീമഹി
{ഏകദന്തായ വക്രതുണ്ടായ ഗൌരീതനയായ ധീമഹി
ഗജേശാനായ ബാലചന്ദ്രായ ശ്രീഗണേശായ ധീമഹി}-കോറസ്

ഗര്‍‌വരാജായ ഗന്യ ഗര്വഗാന ശ്രവണ പ്രണയീമേ
ഗാഢാനുരാഗായ ഗ്രംഥായ ഗീതായ ഗ്രംഥാര്ഥ തത്പരീമേ

ഗുണയേ… ഗുണവതേ…ഗണപതയേ…

ഗ്രന്ഥ ഗീതായ ഗ്രന്ഥഗേയായ ഗ്രന്ഥന്തരാത്മനേ
ഗീതലീനായ ഗീതാശ്രയായ ഗീതവാദ്യ പടവേ

തേജ ചരിതായ ഗായ ഗവരായ ഗന്ധര്‍‌വപ്രീകൃപേ
ഗായകാധീന വീഘ്രഹായ ഗംഗാജല പ്രണയവതേ

ഗൌരീ സ്തനം ധനായ ഗൌരീ ഹൃദയനന്ദനായ
ഗൌരഭാനു സുതായ ഗൌരീ ഗണേശ്വരായ

ഗൌരീ പ്രണയായ ഗൌരീ പ്രവണായ ഗൌര ഭാവായ ധീമഹി
ഗോ സഹസ്രായ ഗോവര്‍ദ്ധനായ ഗോപ ഗോപായ ധീമഹി
ഗുണാതിതായ ഗുണാധീശായ ഗുണപ്രവിഷ്ടായ ധീമഹി

ഏകദന്തായ വക്രതുണ്ടായ ഗൌരീതനയായ ധീമഹി
ഗജേശാനായ ബാലചന്ദ്രായ ശ്രീഗണേശായ ധീമഹി
{ഏകദന്തായ വക്രതുണ്ടായ ഗൌരീതനയായ ധീമഹി
ഗജേശാനായ ബാലചന്ദ്രായ ശ്രീഗണേശായ ധീമഹി}-കോറസ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *