കോഡ്‌പാഡ്

കോഡ്‌പാഡ്

ഓൺലൈനിൽ പ്രോഗ്രാമിങ് ലാങ്വേജസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കണമെന്നുണ്ടോ, ഈ സൈറ്റിൽ പോയാൽ മതി. ഞാനൊന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കിയിരുന്നു 🙂

ഒരു സീ പ്രോഗ്രാം.

#include
int main()
{
int i=4, j=6;
printf("%d + %d = %d", i, j, i+j);
return 0;
}

ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഇവിടെ കാണാം.

പക്ഷേ സി പ്രോഗ്രാമിങിലെ scanf ഫങ്ഷൻ ഒന്നും ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല.. 🙁
ഇതു പോലെ ഓൺലൈനിൽ കോഡെഴുതി റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സൈറ്റുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *