കുടവയറൻ ഓണത്തപ്പൻ!

കുടവയറൻ ഓണത്തപ്പൻ!

ഓണത്തപ്പാ – കുടവയറാ!
ഓണത്തപ്പാ – കുടവയറാ!!
എന്നാ പോലും – തിരുവോണം?

നാളേയ്ക്കാണേ – തിരുവോണം.
നാക്കിലയിട്ടു വിളമ്പേണം

ഓണത്തപ്പാ – കുടവയറാ
തിരുവോണക്കറിയെന്തെല്ലാം?

ചേനത്തണ്ടും ചെറുപയറും
കാടും പടലവുമെരിശ്ശേരി
കാച്ചിയ മോര്, നാരങ്ങാക്കറി,
പച്ചടി, കിച്ചടിയച്ചാറും!

ഓണത്തപ്പാ – കുടവയറാ
എന്നാ പോലും തിരുവോണം?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *