കറുത്ത പെണ്ണ്!

കറുത്ത പെണ്ണ്!

എന്താന്നറിയില്ല;
കുറച്ചുനാളായി തുടങ്ങിയിട്ട്…
എനിക്കൊരു കറുത്ത പെണ്ണിനെ പ്രേമിക്കാൻ മോഹം!!
പ്രേമിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ…
പ്രേമബന്ധിയായ സാകല്യസായൂജ്യമണയുകയും വേണം…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *