ഒരൊറ്റ പെങ്കൊച്ച് വേണമല്ലോ!!

ഒരൊറ്റ പെങ്കൊച്ച് വേണമല്ലോ!!

ഈ മാസം പുലർന്നതിനു ശേഷം ഫെയ്സ്‌ബുക്കിൽ കിട്ടിയത് 37 ഫ്രണ്ട്‌സിനെയാ…
മരുന്നിനു പോലും അതിൽ ഒരു പെൺതരിയില്ല 🙁
പാവം ഞാൻ… സോ സാഡ്!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *