ഒടുവിൽ അവാർഡും…

ഒടുവിൽ അവാർഡും…

മലയാളത്തിന്റെ പുണ്യമായ നടൻ ശ്രീ മധുവിൽ നിന്നും ഒരാവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ ഈ ബാബുരാജിനു പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ!!
ഇതാ പണ്ഡിതൻ അതു നേടിയിരിക്കുന്നു…

വാർത്തയിലേക്ക്…http://www.asianetnews.tv/news/1783-an-award-for-santosh-pandit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *