എന്റെ മലയാളം

എന്റെ മലയാളം

പുഞ്ചിരിതൂകി വരുന്നൂ നമ്മുടെ
സഞ്ചിത സുകൃതം മലയാളം
മലരായി കതിരായ് പനിനീർകണമായി
കുളിരണിയും ശ്രുതിതൻ മലയാളം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *